Psychopati v New Age

Další pokračování v sérii o psychopatech, tentokrát překlad článku “Psychopaths in the New Age” od The Quantum Future Group.

Psychopati v New Age V současné době přichází opravdová záplava zpráv od našich čtenářů, ohledně jejich zkušeností s osobami, se kterými přišli do kontaktu v oblastech „alternativního výzkumu“, stejně tak jako v běžných setkáních v jejich životech. Co je však šokující je počet takových osob, které na základě jejich zpráv musí existovat. Neboť nejde jen o příležitostnou událost, ale zdá se že jde téméř o epidemii!

Náš výzkumný tým a internetová skupina se již delší dobu věnují výzkumu a analýze těchto interakcí a charakteristikou a dynamikou a osobnostmi. Náš výzkum nás dovedl k jejich zařazená mezi „Psychopaty.“ Dále se také může jednat o Narcisisty, neboť Narcisismus se jeví být pouhým „aspektem“ psychopata, nebo jeho „mírnější“ projev. Dalo by se říci, že Narcisista je „zahradním druhem psychopata“ který, díky jeho nebo jejímu „společenskému naprogramování“, má menší pravděpodobnost ocitnout se na špatné straně zákona. Právě proto jde o velmi dobře fungující „stroje na přežití,“ které tráví své životy pácháním nevýslovných škod svým rodinám, přátelům a kolegům v práci.

Pouze poté, až se člověk dlouze a pečlivě podívá na úplného psychopata – v podstatě přehnaného narcisistu – je schopen vidět karikaturu vlastností, které jim snadněji umožní rozpozat „zahradní druh“ psychopata – a/nebo narcisistu.

Zdá se, že náš svět byl napaden jednotlivci, jejichž přístup k životu a lásce je tak zcela odlišný od toho, co bylo již dlouhou dobu ustanoveno jako norma, že jsme nedostatečně připraveni poradit si s jejich taktikami, které Rober Canup nazývá „hodnověrně znějící lež [plausible lie].“ Jak Canup dokazuje, tato filozofie „hodnověrně znějicí lži“ ovládla právní a administrativní sféry našeho světa, mění je ve stroje ve kterých jsou ničeny lidské bytosti s opravdovými emocemi.

Nedávno natočený film, The Matrix, vzbudil silný zájem ve společnosti, protože znázornil tuto strojovou past, ve které většina lidí vidí své životy zapletené a ze které nejsou schopni se osvobodit neboť věří, že každý v jejich okolí kdo „vypadá jako člověk“ je, ve skutečnosti, stejný jako oni – emocionálně, duchovně i po jiných stránkách.

Podívejme se například na „právní argument“ jak jej vyložil Robert Canup ve své práci “Socially Adept Psychopath.” [Společensky zdatný psychopat] Zdá se, že právní argument je součástí základu naší společnosti. V podstatě nejde o níc víc než podvodnictví: ten, kdo je nejúlisnější při využívání systému k tomu, aby o něčem přesvědčil skupinu lidí, se stává důvěryhodným. Protože tento systém „pravního argumentu“ byl postupně zaveden jako součást naší kultury, a když napadne naše osobní životy, nejsme běžně schopni to ihned rozpoznat.

Lidské bytosti si navykli předpokládat, že ostatní lidé se – alespoň do určité míry – pokoušejí „konat dobro“ a „být dobří“ a poctiví a čestní. A proto velmi často nevěnujeme čas potřebnému úsilí, abychom rozpoznali zda člověk, který vstoupil do našeho života, je ve skutečnosti, „dobrým člověkem.“ A poté co vznikne spor automaticky zapadáme do společenského předpokladu, že v každé rozepři má jedna strana částečně pravdu na jednu stranu a druhá strana má částečně pravdu na druhou, a že můžeme dojít k závěru o tom, která strana má více pravdu. Díky tomu, že jsme byli vystaveni normám „pravního argumentu“, kdykoliv vznikne jakýkoliv spor, si automaticky myslíme, že pravda je někde mezi dvěma extrémy. V tomto případě může být užitečné aplikovat na problém právního argumentu trochu matematické logiky.

Předpokládejme, že v rozepři je jedna strana nevinná, čestná a říká pravdu. Je jasné, že lhaní nevinnému člověku nijak nepomůže, jakou lež může řici? Jestliže je nevinný, potom jediná lež, kterou může řici je se křivě přiznat “Udělal jsem to.” Na druhou stranu lhaním si lhář jenom pomůže. Může prohlásit “Neudělal jsem to” a obvinit druhého že to udělal, zatímco nevinný člověk kterého obvinil říká “Neudělal jsem to” a ve skutečnosti říká pravdu.

Pravda – jestliže je pokroucena dobrým lhářem, může vyznít v neprospěch nevinného člověka – obzválšť pokud dotyčný nevinný člověk je čestný a přízná své chyby.

Obecný předpoklad, že pravda se nachází někde uprostřed svědectví dvou stran, vždy posune výhodu na stranu která lže a od strany která mluví pravdu. Ve většině případů tento posun, navíc s faktem že pravda bude překroucena způsobem, který bude v neprospěch nevinného člověka, bude mít za následek že lháři – psychopati – budou mít vždy výhodu. Dokonce i jednoduchý akt svědectví pod přísahou je k ničemu. Jestliže je člověk lhářem, potom složení přísahy pro takového člověka nic neznamená. Nicméně složení přísahy má silný vliv na vážného, pravdomluvného svědka. A výhoda znovu se posune na stranu lháře. [Robert Canup]

Tímto je zdůrazněna jedna ze zvláštností, týkající se psychopata: jejich domnělá neschopnost pochopit abstraktní myšlenku budoucnosti.”

Často bylo poznamenáno, že psychopati mají zřejmou výhodu nad lidskými bytostmi se svědomím a pocity, protože psychopat nemá svědomí a pocity. Pravda se zdá být taková, že svědomí a pocity jsou spojené s abstraktními pojmy „budoucnost” a „ostatní lidé”. Jde o „prostoro-časový” pojem. Naše schopnost cítit strach, sympatii, empatii, smutek a tak dále existuje, protože jsme schopni si PŘEDSTAVIT budoucnost v abstraktní podobě, na základě našich vlastních minulých zkušeností a nebo jen pouze na základě „podstaty zkušenotí” v mnoha podobách. Jsme schopni „předpovídat” jak budou ostatní reagovat, protože máme schopnost „vidět sami sebe” na jejich místě, přestože jsou “vzdálené” a samotná situace je navenek poněkud odlišná ač podobná ve svém průběhu. Jinými slovy, nejen že máme schopnost se ztotožnit s druhými – takříkajíc – prostorově, ale i temporálně – v čase.

Psychopat, zdá se, tuto schopnost nemá.

Nejsou schopni si „představit”, v tom smyslu, že by byli schopni navázat přímé spojení s představami způsobem, který jaksi „dá do spojitosti jedno já s druhým”.

Ano, samozřejmě že jsou schopni napodobovat pocity, ale jediné opravdové pocity které, zdá se, mají – tedy to, co je žené a nutí hrát různá dramata pro efekt – je jakýsi „predátorský hlad” po tom o co usilují. To jest „cítí” potřebu/chtění jako lásku, a neuspokojení jejich potřeb/chtění, popisují jako „nebýt jimi milován”. Tento úhel pohledu „potřeba/chtění” kromě toho předpokládá, že pouze „hlad” psychopata je platný, a cokoliv a vše „tam venku”, mimo psychopata, není skutečné, pouze pokud to má schopnost se přizpůsobit psychopatovi do podoby jakéhosi „jídla.” „Může to být využito nebo může z toho něco být?” je jediná věc o kterou se, zdá se, psychopat zajímá. Vše ostatní – veškerá činnost – je zahrnuto do tohoto úsilí.

Tedy stručně řečeno, psychopat – a v menší míře i narcisista – je predátor. Jesliže se zamyslíme nad vzájemným působením mezi predátory a jejich kořistí v řísi zvířat, můžeme si udělat obecný obrázek o tom, co se skrývá za „maskou příčetnosti” psychopata. Stejně tak jako si predátor osvojí rozličné maskovací vlastnosti při lovení své kořisti, jako vyčlenění od stáda, přiblížení se ke kořisti a snížená jejich odporu, si psychopat vybuduje všemožná důkladná maskovaní, která se skládají ze slov a povrchních zdání – lží a manipulací – proto, aby mohli „pohltit” svou kořist.

Tímto se dostáváme k duležité otázce: co psychopat OPRAVDU získá od svých obětí? Je jednoduché vidět co jsou psychopaté zač potom, co lžou a manipulují pro peníze, nebo materiální statky, nebo moc. Ale v mnoha případech, třeba v milostných vztazích nebo u předstíraných přátelství, není jednoduché určit za čím psychopaté jdou. Bez toho, abychom zabředli moc hluboko do duchovních spekulací – problem kterému čelil i Cleckley – můžeme pouze říci, že se zdá že psychopati MAJÍ POTĚŠENÍ z toho, když způsobují druhým utrpení. Tak jako normální lidi těší, když jsou ostatní šťastní, nebo dělají věci proto, aby se ostatní smály, má psychopat potěšení z pravého opaku.

Každý, kdo někdy pozoroval kočku jak si hraje s myší předtím, než ji zabije a sežere, si pravděpodobně sám pro sebe vysvětlil toto chování tak, že kočka je jednoduše „pobavena” tím, jak myš pobíhá a není schopna si představit tu hrůzu a bolest, kterou myš zažívá, a proto je kočka nevinná od jakéhokoliv zlého úmyslu. Myš zemře, kočka se nasytí a to je příroda. Psychopati obecně své oběti nejí.

Ano, v krajních případech celý proces proběhne až do konce a kanibalismus má dlouhou historii, neboť se předpokládalo, že určité sschopnosti oběti lze vstřebat pozřením některé z jejich částí. V běžném životě ale psychopati a narcisisti nejdou, tak říkajíc, až na doraz. Proto jsme nuceni se podívat z jiného pohledu na příklad kočky s myší. A proto se nyní zeptáme: dopouštíme se zjednodušení když si myslíme, že nevinná kočka je pouze pobavena myší, která pobíhá dokola a horečně se poukouší uprchnout? Je v tomto procesu něco víc, než se zdá na první pohled? Je tu něco víc, než jen „pobavení“ od pobíhající myší, která se pokouší uniknout? Konec konců proč, z pohledu evoluce, by podobné chování mělo být v kočce pevně zabudované? Je myš chutnější kvůli chemickým látkám strachu, které zaplaví jeho malé tělo? Je myš, která je strnulá hrůzou, o to víc „gurmánským“ jídlem?

To vše nám naznačuje, že bychom měli přehodnotit naše představy o psychopatech a podívat se z poněkud jiné perspektivy. Jedna věc je však jasná: mnozí lidé, kteří příjdou do kontaktu s psychopaty a narcisisty vypráví, že se cítili „vyčerpaně“ a zmateně a často jako následně dochází ke zhoršení zdravotního stavu. Znamená to proto, že část procesu, část odpovědi na to, proč psychopati budou usilovat o „milostné vztahy“ a „přátelství“, která zdánlivě vedou k žádnému pozorovatelnému hmotnému zisku je proto, že dojde k opravdovému pohlcení energie?

Odpověď na tuto otázku neznáme. Pozorujeme, formujeme teorie, spekulujeme a vyslovujeme hypotézy. Ale nakonec pouze každá z obětí může určit to, co bylo ztraceno v tomto procesu – a často jde o více, než jen materiální statky. V jistém smyslu se zdá, že psychopati jsou požírači duší tedy jsou „psychofágní.“

První článek v sérii Psychopat – Maska příčetnosti je zde: Psychopati, psychopatie a jejich role ve světěPříště více o typech psychopatů a postupně se dostávám i k práci Lobaczewského.

image_pdfimage_print

6 thoughts on “Psychopati v New Age

 • Avatar
  May 16, 2008 at 11:26
  Permalink

  Díky ti za to, co zde můžu číst a často i odsouhlasit.
  Na oplátku ti nabízím své postřehy z dění okolo nás – a to v dosti vzdáleném rozměru běžného chápání reality. Text o polemice s Beardenem je průřezem mých posledních poznatků, třeba se ti k něčemu hodí.
  http://www.karao.estranky.cz

 • Avatar
  April 13, 2010 at 19:20
  Permalink

  pokud si lide nevsimnou, ze soucasny zvyseny vyskyt psychopatu v lidske spolecnosti je zalozen na podobnem principu jako zvyseny vyskyt krys, svabu a jine haveti v mistech, kde lide trousi spinu, tak se v boji s psychopaty moc nepohnou, nebot nevystihnou pricinu. Budou maximalne se snazit o neco jako deratizaci, ale to pujde blbe, nebot deratizace na obydlenem uzemi vzdy nejak postihne i ty "normalni".

  (to uz s tim nesouvisi, jen jsem ale kdysi zaslech nejakeho ceskeho obhajce prirozenych porodu, ktery rikal, ze mozny puvod by mohl i v cisarskych rezech, ze pry pri nich neprobehnou urcite hormonalni procesy v matce (a tudiz i diteti skrze pupecni snuru), ktere bezne probehnou u klasickeho porodu, a ktere spusti schopnost matky mit a naucit dite skutecne lasce. Cisarsky rez je dnes bran beznymi lekari jako neskodna zalezitost – otazka je co to udela).

 • Avatar
  September 11, 2010 at 23:39
  Permalink

  Skvelé stránky !
  Kedy bude preložená celá kniha Mask of sanity ?

 • Avatar
  February 10, 2011 at 01:43
  Permalink

  Jsem rada, ze jsem narazila na tento clanek. Zrovna resim pripad psychopata v mem bezprostrednim okoli. Neni prvni s kym jsem se v zivote potkala a mohu jen souhlasit, ze je tezke je odhadnout okamzite, natoz rozumet jejich jednani. "Normalni" clovek psychopata napriklad ve vztahu odhali skutecne az tehdy, kdyz dojde k devastaci psychiky a i zhorseni zdravotniho stavu. Me tento clanek pomohl pochopit proc psychopat ve vztahu srsi energii, zatimco druhy je totalne na dne. Jsou jak "upiri v New Age". Diky za tento clanek.

 • Avatar
  March 7, 2013 at 08:26
  Permalink

  Dakujem za vsdtky tieto clanky, mame v rodíne tuto skusenost (zat) je to hrozne a nekonecne trapenie dcera usla od neho ,ale ako to dopadne vsetko ?

 • Avatar
  March 3, 2016 at 10:00
  Permalink

  Ahojte.Je to skutocne pravda.Psychopatia je neskutocne Zlo.Zlo na ktore pridete velmi neskoro.Psychopati su ludia,ktori su schopni vam znicit,rozvratit zivot.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank