Vlna

Pokračování (po delší době) s přehledy materiálů, které mají co do činění s jinými vrstvami “cibule” naší reality. Zatím byla zmíněna tato témata:

Objektivita
Vidět skryté
Bytí a nebytí
Hustoty
Hustoty (2. část)

Dnes je na řadě téma Vlny. V souvislosti s tématem Vlny, je nezbytné pochopení pojmů Služba sobě a Služba druhým. (link již v češtině) Toto téma bylo již načato v souvislosti s tématem Bytí a nebytí, ale jak jsem si mylně myslel, samotný článek na toto téma ještě není. Proto příště se bude pokračovat s tímto tématem.

A opět je třeba zmínit, že informace o některých tématech pocházejí z tzv. inspiračních materiálů, tedy channelingových zdrojů pod jménem Cassiopaea a Ra. Je třeba dodat, a bude to zmíněno později, že tyto zdroje sloužily pouze jako odrazový můstek pro hlavní výzkum ze kterého čerpám. Dále je důležité vyzdvihnout, že vše je vyvíjející se pracovní teorie, s cílem překonávat subjektivitu a mechanické myšlení, iluze jak na osobní úrovni, tak i společenské.

Veškeré přehledy byly převzány z Cassiopaea vysvětlivek ZDE

V materiálu Cassiopaea se jedná o cyklickou vesmírnou událost, ke které má dojít na Zemi a jejím okolí, někdy mezi současností a rokem 2012. Tato událost je různě zmiňována buď jako přechod do 4. hustoty, posun věků, sklizeň a mnoha dalšími pojmy v mnoha dalších souborech materiálů.

Myšlenka kosmické události, ke které má dojít na začátku 21. století, postupně proniká již od konce 19. století do stále šíršího oběhu. Kupříkladu Gurdjžijev (Gurdjieff) měl zastřené narážky na podobnou věc, když mluvil o vymezeném čase pro určitou přípravu, ke které má dojít na Zemi. Teosofisté a Šteiner také narážejí na podobnou věc.

Materiál Ra (Law of One), od začátku 80. let 20. století, mluví o takové události s větší podrobností a představuje myšlenku “planetárního” přechodu do 4. hustoty. Od roku 1994 materiál Cassiopaea pokračuje tam, kde materiál Ra končí, a probírá tento přechod ve větším detailu.

V případě QFS, se na téma Vlny nahlíží jako na velmi pravděpodobnou pracovní teorii, ale netvrdí, že má jistotu ohledně její platnosti nebo přesné definice tohoto pojmu.

Interpretace tohoto pojmu ze strany QFS, by se dala stručně shrnout následovně: Vesmír zahrnuje různé úrovně bytí, každá z těchto úrovní je obydlena bytostmi, které jsou vhodné pro danou úroveň. Některé z těchto úrovní jsou částečně hmotné, jako například ta, kterou obývá současné lidstvo. Přírodní procesy způsobují, že závoj mezi těmito úrovněmi je periodicky zúžen nebo narušen, čímž vznikne jakási křižovatka nebo průchod. Jedná se o jakési překrytí mnoha běžně uzavřených úrovní bytí.

Kromě přírodní procesů jsou tu i bytosti, které díky využití technologie nebo psychických schopností, procházejí mezi jednotlivými úrovněmi. Fenomén UFO je jeden příklad. Tyto úrovně se v materiálech Ra a Cassiopaea nazávají hustoty. Jiné zdroje používají jiná jména, jako například kosmosy v literatuře 4. Cesty. Více Hustoty, Hustoty (2. část), Kosmosy

Úroveň vývoje vědomí určuje, který stupeň hustot je mu přirozený. Pro některé ezotericky vyvinuté lidi, jejichž úroveň bytí se přibližuje urovni, které je třeba pro pobyt ve 4 hustotě, tedy úroveň bytí, která se vyznačuje diametrálně odlišným vnímáním prostoru, času a fyzikality. Přirozené okolnosti Vlny, tedy zúžení přirozené mezery mezi jednotlivými úrovněmi hustot, tak nabízí možnost průchodu pro ty, kteří jsou připraveni. Proto pojem absolvování nebo vzestup. Polarizace k buď službě druhým (SD) nebo službě sobě (SS), je většinou viděna jako hlavní podmínka pro přestup.

To je spojeno s učením 4. Cesty v tom smyslu, že člověk se musí stát jednotnou, jednoznačnou bytostí před tím, než uskutečnění podobné polarizace bude mít vůbec smysl. Tudíž práce na sobě v učení 4. Cesty je třeba k tomu, aby vzniklo já, které je dostatečně pevné a konzistentní k tomu, aby překlenulo přechod mezi hustotami.

Na Vlnu se pohlíží jako na bod turbulence. Příchod Vlny je viděn tak, že k němu dojde ve stejnou dobu s různými kataklyzmatickými změnami, jak v rámci společnosti tak i přírody.

Vlna je přirovnávána k vodopádu. Řeka klině teče až k okraji, poté padá dolů jako velmi turbulentní proud a opět se s poměrnou stabilitou usadí do koryta. Plavec není schopen z řeky uniknout, ale může provést korekci směru, aby se vyhnul kamenům na dně spádu, tedy pokud si jich je vědom. Dále je pravděpodobnější, že v mraku vodní tříště, která obklopuje spád, bude uskutečněna možnost změny stavu, např. vypaření .

Změna stavu, ve smyslu přechodu ze stavu pevného do kapalného do plynného, je používána jako analogie pro přechod mezi hustotami. Malý přírůstek energie způsobí kvalitativní změny v látce a jejích vlastnostech.

V přirovnání k vodopádu si všimněme, že k tomu abychom přežili pád je třeba, aby jedinec byl pevný. Když je podobné kritérium aplikováno na skupinu bytostí, spolu s mnoha malými Já v každém jednotlivci, znamená to, že je třeba, aby byli soudržné a seřazené směrem ke společnému záměru. Pro tyto účely, v případě že se mluví o skupině, používá QFG pojem kolinearita. Když se mluví o jedinci, používá se pojem fúze nebo vlastnit opravdové Já. V případě nedosažení této kvality je pravděpodobné, že díky turbulenci dojde k roztrhání jedince a existence, kterou bychom rozpoznali, nebude zachována.

QFG navrhuje, že při těchto specificky nestabilních okolnostech, které se dají přirovnat k vodopádu, může úroveň kvality pozorování, která přispěje k procesu ze strany účastníků, mít velký dopad na konečný výsledek. Tento výsledek může znamenat přechod mezi hustotami. Jako další příklad může být rozdělení časových os, tedy jako v případě interpretace mnoha světů v kvantové fyzice. Tudíž osoby, které sledují jeden způsob bytí, mohou doslova skončit v jiné realitě než další člověk.

Zmiňované procesy nejsou striktně fyzické, i když fyzický chaos je jedním z pravděpodobných zrcadlení širšího procesu. Tento proces je považován za makrokosmický kvantový skok, který je určen pozorováním ze strany vědomí. Tak jako je potřebná pozorovaná událost k donucení kvantového systému do určitého stádia, tak je třeba pozorování k tomu, aby směřovalo dění uvnitř Vlny.

Toto je jeden z důvodů, proč QFS a práce 4. Cesty zdůrazňuje objektivitu a jasné chápání a práci směřující k ukování pravého Já.

Polarizace na dostatečně čistou úroveň SS nebo SD, není možná bez znalosti světa a kapacity pro dlouhodobou, jednoznačnou práci. A také je třeba skupiny, která zaručí potřebný rozsah a stabilitu pozorování.

Pokud se nepodaří získat kritické množství vědomí, které je při příchodu Vlny SD-orientováno, bude to pravděpodobně mít za následek, že planeta jako celek zůstane v rukou současného SS-zaměřeného řídícího systému, rozděleného do skupiny ve 3. a 4 hustotě, kdy první skupina bude potravou pro druhou skupinu, tak jak se dělo a nadále pokračuje napříč historií. To by v podstatě znamenalo zopakování historie Země, od úsvitu člověka až po současnost, až do dalšího cyklického příchodu Vlny. Podle Cassiopeanů je doba cyklu zhruba 309 000 let.

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.