Odkazy na eknihy


Na pravé liště blogu se nachází odkazy na kompletní e-knihy, které se těžko shání a zároveň jsou velmi důležité svým obsahem. Zatím tu jsou:

Tentokrát bych chtěl říci něco málo o jedné z těchto knih.

Pokud máte zájem o historii a sociologii psychopatie, spolu se způsobem jakým nás ovlivnila napříč věky, potom můžu jen doporučit přečíst Controversy of Zion (link k celé eknize) od Douglase Reeda (spolu s Political Ponerology od A. Lobaczeského) Kniha byla započata v roce 1951 a dokončena v roce 1956, publikována byla posmrtně v roce 1978.

Je třeba zmínit, že tu nejde o „židovské” spiknutí, ale spíš o to, že židovské náboženství bylo vytvořeno psychopaty a dále po celá staletí tříbeno k tomu, aby sloužilo jako vhodná ideologie k uskutečnění „světové revoluce”, ve které globální patokracie zamýšlí umístit „normální lidí” pevně pod svou moc. Psychopati chtějí vytvořit „jiný svět”, ve kterém lze otevřeně praktikovat jejich deviantní mentalitu bez toho, aby to vzbudilo jakoukoliv reakci nebo postih (jako například hněv „normálních” lidí, kteří se spojí uskutečnit PRAVOU revoluci).

Samozřejmě, nejen židovské náboženství slouží jako vhodná ideologie – např. křesťanské evangelické hnutí v USA, je dalším příkladem podobně ponerizované struktury. Nebo pokud se podíváme mimo sféru náboženství, jsou tu samozřejmě politické ideologie, které jsou stejným způsobem ovládnuty (pokud nebyly již od samého začátku formulovány deviantními jedinci) a využity pro účely psychologicky deviantních jedinců. Jakékoliv hnutí, které se snaží docílit kladných změn ve společnosti, nemá bez adekvátních psychologických znalostí žádnou šanci se ubránit podobnému přepadu, po kterém bude v konečném důsledku sloužit pouze jako prostředek, který umožní patokratům využít životní síly normálních lidí k uskutečnění své patokratické agendy. Praví „spiklenci” kteří stojí ve stínu, kromě moci, neuctívají žádné náboženství. A je důležité pamatovat, že psychopatie se vyskytuje u všech národností, ras a pohlaví.

Z Cassiopedie:

Reed byl během 30. let 20. století zpravodajem u London Times v Berlíně, Vídni a Budapešti. V roce 1935 doprovázel Anthonyho Edena v Moskvě. Poté, co bylo jeho varování o Hitlerových válečných úmyslech potlačeno jeho redaktorem, jako výsledek sionistického vlivu, odešel na prostest z novin a pustil se do vědeckého výzkumu o počátku a záměru politického sionismu. Název Reedovy knihy odkazuje na letitou „kontroverzi“ mezi domem Josefa – těch Židů, kteří věří v milujícího Boha, a Judové – jejichž Bůh je pomstychtivý, fašistický a tyranský; u nichž pronásledování, pomsta a zkáza tvořily nedílnou součást jejich identity.

Podle Reeda následoval „dům Josefa” božské zásady lásky a univerzálniho bratrství. Tito lidé měli sklon se ztotožňovat s nežidovskými sousedy jako se sobě rovnými lidskými bytostmi a usilovali o společné cíle míru a bratrství mezi všemi lidmi.

Na druhé straně Judové a jejich levitští kněží uctívali boha rasizmu, nenávisti a pomsty který vyžadoval, aby se jeho následovníci oddělili („vyvolený lid“) a podřídili se svévolnému, nelidskému zákonu, který byl navržen k uskutečnění jakéhosi celkového ovládnutí myslí lidí.

Podřízení se jejich Bohu a dosáhnutí nadvlády nad nežidy bylo, patrně, jedno a to samé. Hrozba která visela nad hlavami lidí byla taková, že když se nepodřídí tak budou pronásledováni a když se podřídí a zničí nežidy, stanou se z nich vládci celého světa.

… Starý zákon obsahuje jak nenávistné, tak i milující vylíčení Boha. Reed často čerpá z prací biblických akademiků, kteří vysvětlují tento problém tak, že jde o výsledek slučování (kopírování a vkládání) různých příběhů a víry četných rodů, jež byly sloučeny za účelem politického řízení ze strany levitů. Výsledkem byl Starý zákon.

Tímto způsobem Reed pokládá základy pro dalších 500 stran jeho historického přehledu západní civilizace a způsobu jakým ničivé síly v srdci judaismu dohnali lidstvo na pokraj úplného zničení, stejně tak jako farizejové nakonec raději zničili Jeruzalém, než aby dovolili jeho existenci pod navládou jiných.

Jsou tu dále fascinující kapitoly, které pojednávají o historii Židů ve Španělsku, a poté o náboženské konverzi Chazarů, o pravděpodobném židovském zapojení v anglické a francouzské revoluci, a o „vyslýchání Napoleona,“ které bylo silně spojené se sionistickými událostmi od druhé poloviny 19. století až po současnost.

Napříč historií byla valná většina Židů spokojena se asimilovat a žít v míru se svými bližními. Avšak Levité, se svou „přenosnou tajnou vládou“, však nebyli. Reed se domnívá, že levité převzali kontrolu nad konspirací Illuminátů, která nakonec řídila komunismus (a možná i sionismus.) Dále je zcela možné, že illuministické myšlenky byly vytvořeny a podněcovány a propagovány z levitského válečného stanu. Stejně tak jako bylo křesťanství stvořeno k tomu, aby sloužilo jako trojský kůň, mohli být pro stejný účel stvořeni i Illumináti.

Reed popisuje, jak sionismus, během první světové války, převzal nadvládu nad Anglií. Vůdce světového sionismu, Chaim Weizmann, lobboval u premiéra Herberta Asquitha, a u vrchního načelníka armády sira Williama Robertsona, pro odklonění vojáků ze západní fronty pro dobytí Palestiny. Když ale britští vůdci protestovali, Weizm s pomocí peněz a kontroly nad tiskem dosadil Lloyda Georga a sira Henryho Wilsona na jejich místo.

Více než jeden milion mužů byl odkloněn na Středního východu. Palestina byla dobyta a slíbena sionistům v dopise lordovi Rothschildovi z listopadu 1917 (Balfourská deklarace). Během toho samého týdne se chopili bolševici moci v Moskvě. Američtí vojáci nahradili britské vojenské jednotky na západní frontě. Konspirace se ubírala plnou parou vpřed.

Další lidé v Lloyd Georgově pro-sionistické vládě – Milner, Philip Kerr (později lord Lothian), Robert Cecil – byli všichni členové „Kulatého stolu”, tajné společnosti Cecila Rhodese zaměřené na světovou vládu.

Otázka, kterou je třeba si položit je: jak je možné, že sionisti mají společný záměr s britskými aristokraty a americkými politiky?

Odpověd se nalézá, nevyhnutelně, v penězích a moci, které jsou hnací silou jež stojí za talmudickým judaismem: světová nadláda. To znamená, že „temná strana” judaismu – jak je tomu u každého naboženství – slouží jako pouhý nástroj v rukou lidí, kteří pouze usilují dosáhnout moci nad druhými, což zahrnuje i stoupence daného náboženství. Dalo by se dokonce navrhnout, že to co mají všichni tito lidé společné je psychologická úchylka, která je popsána psychology Robertem Harem a Paulem Babiakem v jejich knize Snakes In Suits [Hadi v oblecích]. Procesy, které lze vypozorovat během kooptování judaismu k tomuto účelu, jsou dobře popsány psychologem Andrzejem Lobaczewskim v jeho knize Political Ponerology [Ponerologie v politice, odkaz v češtině].

Spojistost se současným děním


Hlavní věc patrná z Reedovy knihy je, že bankéři a jejich korporační spiklenci – jak Židé tak i nežidé – upevňují celosvětový systém privilegie a útisku s využitím talmudického judaismu. Začali tím, že využili ateistických Židů, výsledku primitivně prázdné levitské tradice, které nalákali k revoluci díky slibům rovnostářského „krásného nového světa” nebo „národního domova,” se slibem peněz, půdy a zvláštních výhod je nalákali je do Izraele, zatímco po celou dobu vytvářeli záměrné anti-semitské situace, které je měli vystrašit aby si mysleli, že ve své rodné zemi nejsou v bezpečí. Reed poskytuje velké množství důkazů z novin, historií, deníků a biografií o tom, že mezinárodní bankéři a jejich spojenci využili komunisty a sionisty (jak Židy tak i nežidy) k ovládnutí britské, americké a světové politiky od první světové války, a i sporadicky předtím. Reedova kniha poskytuje monumentální důkaz toho, že sionismus se systematicky vyvinul v dominantní sílu, která diktuje politiku, smlouvy, názory a místní a mezinárodní právo. Dále je jasné, na základě důkazů, že sionismus ovládá hlavní zdroje pro šíření informací, což zahrnuje hlavní mediální zdroje a mnohé alternativní mediální zdroje, aby zatajili svojí agendu. Potlačení Reedovy knihy je toho příkladem.

Veškerá tato aktivita je namířena na vytvoření Světové revoluce, která skončí ovládnutím celého světa talmudickými sionisty a jejich poskoky, kteří jsou všichni psychopati.

Na základě tohoto pohledu, jsou podobné hrůzy jako invaze Palestiny Británií, které sloužilo k vytvoření novodobého státu Izrael, a dokonce k útokům na Spojené státy 11. září 2001, dává vše smysl v rámci dosažení tohoto určeného cíle: světové revoluce.

image_pdfimage_print

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank