Tajná historie světa, člověk adamský a biologická brána (organic portal – OP)

Je tu pokračování recenze knihy Tajná historie světa. Minule došlo na krátké představení, dnes pokračujeme s přehledem některých témat této knihy. Hlavní zaměření bude na téma dvou ras-druhů člověka na Zemi. Zatím jde jen o úvod a v budoucnu dojde na hlubší probrání. Tajná historie světa obsahuje deset kapitol a úvod, ve kterém se detailně probírá fenomén COINTELPRO a Vzestup-transformace. Prní kapitola zkoumá legendy Svatého grálu, účel alchymie, hledání pravdy, a učení Gurfjieffa a Mouravieffa. V druhé kapitole se probírá „chemie alchymie“, ve které jsou zahrnuty funkce a změny v DNA. Třetí kapitola dále rozvádí téma Svatého grálu a představuje pojem „teror historie“. „Hyperdimenzionální realita“ je téma čtvrté kapitoly, kde se probírají otázky času, dimenzí a fenoménu PSI. Další tři kapitoly se zabývají historií, katastrofami, starodávnými civilizacemi (včetně Atlantidy), šamanismem, neideintifikovatelnými létajícími předměty, kamennou technologií a kulturou a Kamelotem a příběhem/tajemstvím Percevala. Zbývající tři kapitoly se detailně zaměřují na téma bible a Archu úmluvy, Atlatida versus Atény, Semité a Sargon, otázku víry a nové naděje, a strom života. Knight-Jaczyk se v poslední kapitole věnuje záležitosti Da Vinciho kódu a Fulcanelliho záhadou. Co je to COINTELPRO? COINTELPRO je důležitý termín a čtenáři by s ním měli být seznámeni, neboť Knight-Jadcyzk v průběhu své knihy často používá tento termín, a protože aktivity COINTELPRO v současné době vychylují a korumpují směr, kterým se lidstvo ubírá. Termín „COINTELPRO“ je zkratka pro „Counter Intelligence Program“ [v češtině kontrašpionání program], tedy „tajný program FBI…, který měl vymýtit ´radikální´politickou opozici uvnitř USA [a dále zahrnuje] psychologické operace na vysokých úrovních, založené specificky pro směrování ´ideologických trendů´- veřejného mínění, atd“ (str. 8). Tato druhotná funkce COINTELPRO je rozhodující, neboť jejím záměrem je vytvářet dezinformace, též známé jako nepravdivé informace a lži, které mají být šířeny v případě, kdy se určití lidé vydají směrem k odhalení ´citlivé´pravdy, buď o jisté skupině nebo skrytém programu. Záměrem COINTELPRO je, aby lidé jejich dezinformaci uvěřili a jednoduše ´odešli´. To se obzvlášť vztahuje na případy, kdy lidé hledají odpovědi v souvislosti s neideintifikovatelnými létajícími předměty, mimozemšťany nebo jiným ´paranormálním´ fenoménem. Knight-Jadczyk v následujícím úryvku objasňuje: Svazky COINTELPRO ukazují, že vláda USA se zaměřila na dlouhou řadu náboženských, odborářských a společenských skupin, které se stavěly proti programu vlády, a tedy je pouze logické předpokládat, že ten samý druh operace bude vytvořen pro zakrytí ´programu mimozemšťanů´. Takováto teoretická COINTELPRO operace by mnohé vysvětlovala, například proč upřímný badatel fenoménu UFO, který vstoupí do této oblasti, narazí pouze na lži, lži a opěž lži, zmatek a dezinformace. To je rozhodně znamení probíhající operace COINTELPRO (str. 10-11) Pokud pochopíme aktivity COINTELPRO, čtenář bude schopen opravdu vidět to, co se děje v dnešních světových událostech. Je nutné naučit se rozproznávat pravdivé informace od nepravdivých, obzvlášť pokud jde o propagované dezinformace jistými skupinami pod kontrolou COINTELPRO. Občas, pokud dojde k vyhrocení situace, je tato operace schopna čehokoli, jen aby dosáhla svého cíle. Autorka dále uvádí: „Těch několik profesionálů, kteří otevřeně vystoupili proti hysterii [propagované náboženskými fundamentalisty] byli systematicky napadáni a zdiskreditováni vládními agenturami a soukromými organizacemi. (…) Pokud nejsou schopni vás zkorumpovat, zabijí vás, a pokud vás zkorumpují, stejně vás zabijí, to aby jste neměli šanci si to rozmyslet a odvolat své odvolání, jako to udělal Jacque de Molay poté, co byli zničeni templáři. Ti, kdo se přiblíží ke klubku zmijí, jsou jak se zdá obecně podrobeni novému „přístupu“. A tento přístup je tou nejvyšší zradou ze všech. (str. 17, 19) COINTELPRO má velký počet ´agentů´ uvnitř Human Potential Movement (hnutí lidského potenciálu) nebo skupin New Age, stejně tak v dalších respektovaných organizacích, jejichž cílem je vštěpit nepravdivé pohádky těm pravým jednotlivcům. To, že nejsme schopni objevit plnou pravdu, ať už o neideintifikovatelných létajících předmětech, nebo jinému paranormálnímu fenoménu, je výsledek každodenní úspěšnosti záměru COINTELPRO. … Co je Hyperdimenzionální realita? … Čtvrtá kapitola Tajné historie světa je věnována tomuto tématu, jehož základem je jednoduše řečeno „myšlenka, že svět ve kterém žijeme, je jistou ´formou´ či též odrazem, nebo ´druhou stranou´ jiného světa, který existoval na vyšší úrovni“ (str. 123). Tento pojem může být pro mnohé čtenáře … obtížně uchopitelný a může způsobit značný bolehlav, ale jedná se o velmi důležitý pojem, neboť díky němu je možné dosáhnout pochopení podstaty naší reality, tedy že naše realita je projekcí v hyperdimenzionální realitě. I obecné pochopení tohoto pojmu zcela určitě změní pohled na naší realitu, přestože toto téma se vymyká uchopení, neboť naše úroveň chápání na to nestačí. To vede k otázkám typu zda je naše realita jedinou realitou? Kolik realit existuje? Sníme nebo jsme my snem někoho jiného? Podobné otázky mohou mít matoucí efekt na naše myšlení. Hyperdimenzionální realita, nebo také hyperdimenzionální fyzika, je pojem, který se používá v oboru kvantové fyziky. Spolu s tímto pojmem se autorka dále věnuje otázce „času“ a linearitě: „V naší geometrii definujeme bod jako nekonečně malý úsek na přímce. Přímka je nekonečně malý průřez roviny a rovina je nekonečně malá část tělesa. Tudíž naše trojrozměrná realita musí být definována jako nekonečně malá část čtyř-rozměrného tělesa – tedy sféra pocentionálních rozměrů mimo třírozměrné uvažování (str. 125). Naší realitu považujeme za lineární, kde pohyb v čase ubíhá jako přímá čára a stejně tak to je s naším myšlením. Způsob, kterým vnímáme čas, je součástí naší lineární reality. Nicméně hyperdimenzionální realita nezahrnuje pojem lineárnosti a může mít odlišné mechanické fungování času. Autorka v této kapitole dále prozkoumala témata matematických dimenzí, dimenzionální myšlení a otázku vnímání a Einsteinovy teorie jako součást chápání hyperdimenzionální reality.
Než budeme pokračovat dále, je třeba zmínit několik věcí, než dojde na představení velmi důležitého tématu biologických bran – organic portals – OPs. Jedná se o delikátní záležitost. Pokud je na tomto světě něco jisté, pak to že vymyšlené rozdíly mezi lidmi, ať už viditelné nebo neviditelné, opravdové nebo pouze v představách, budou vždy někým použity k diskriminaci proti těm „druhým“, k jejich dotlačení do hierarchiií, ve kterých ti „druzí“ budou sloužit. Záměrem tohoto tématu není přilít olej do ohně do debaty „my proti nim“. Zájmem je dosáhnout hlubšího porozumění, které toto téma přináší, abychom mohli viděli jak svět opravdu funguje. Pojem biologické brány (organic portal- OP) odstraní jeden z nejdůležitějších závojů reality, závoj který zabraňuje porozumět a přijmout. V žádném případě není úmyslem tohoto materiálu vybudovat bariéry, které vyústí v elitářství, neshodu nebo agresivní separatismus. Dále nejde o to vytvářet seznamy pro zaškatulkování, hrát si na „najděte biologickou bránu“, ale aby tato práce sloužila jako bod, ze kterého může jednotlivec začít na sobě pracovat. Zaujmout postoj „najděte biologickou bránu – OP“ znamená zaujmout postoj někoho, kdo si myslí že nějakou duši již mají. To je ten samý arogantní omyl jaki u těch, kteří chtějí abychom si myleli, že „všichni jsme jeden“, což je většinou myšleno ve smylu bychom se nesoustředili na zlo tohoto světa. Takto se stavíme na úroveň boha, který má moc nakládat se životy a významy, s použitím dvou slov: biologická brána – OP. Myslet si, že OP může být jednoduše identifikován znamená zveličovat rozdíly mezi námi a ostatními. Zvolit si označování jednotlivců jako hlavní součást práce, je podle mého názoru, svedení z cesty opravdové a těžké práce na sobě, práce kdy se snažíme odhodit naše iluze, spíš než vytvářet iluzorní světy „nadřazenosti“. Není třeba zachraňovat svět, nebo se proti němu bouřit. Je takový jaký je. Naše práce je porozumět jaký je, ukázat druhým jaký je, VIDĚT, ale neočekávat jaký by měl být. Nyní tedy krátké odbočení do vysvětlivek: Člověk Adamský V Mouravieffově knize Gnosis, se toto označení vztahuje na lidskou bytost, která má individualizovanou duši. Takový člověk vlastní, alespoň potencionálně, tak zvaná vyšší emocionální a vyšší intelektuální centra. Pro adamského člověka je ezoterická práce možná a má smysl. Slovo adamský se vztahuje k příběhu o pádu z ráje-Edenu. Člověk adamský v minulosti zažil edenský stav a nese si, alespoň podvědomě, mlhavou rasovou vzpomínku na tento zlatý věk. To může vyústit v hledání duchovního smyslu. Duchovní cesta adamského člověka je symbolizována biblickou alegorií o marnotratném synovi, ve které vzdálená země odpovídá současné Zemi. Za normálních podmínek v podstatě nelze rozlišit mezi člověkem adamským a před-adamským. Genetickým promícháním došlo k tomu, že kterýkoliv typ se může vystkytovat v jedné rodině. Mouravieff ve III. Knize Gnosis pojednává o tom, co nazývá „před-adamské lidstvo“ a „adamské lidstvo.“ Zde je několik ukázek toho, o čem Mouravieff na toto téma hovořil: V prvním dile ‘Gnosis’ se již několikrát odkazovalo na soužití dvou v podstatě rozdílných ras: jedna je rasou Mužů, druhá je rasou antropoidů. Je třeba zdůraznit fakt, že z ezoterického pohledu nemá toto druhé označení žádný hanlivý význam. … Písmo svaté obsahuje více než jeden odkaz na soužití těchto dvou lidstev – která jsou nyní stejná podobou, ale odlišné podstatou. Je možné dokonce prohlásit, že celá dramatická historie lidstva, od pádu Adama až do dnešního dne, bez vyloučení možnosti nové éry, je zastíněna soužitím těchto dvou lidských ras, jejichž rozdělení nastane až u posledního soudu. (str. 107) Lidský plevel [užité v biblické terminologii], antropoidní rasa, jsou potomci před-adamského lidstva. Hlavní rozdíl mezi dnešním před-adamským člověkem a adamským člověkem – rozdíl, který nelze vnímat smysly – je, že první nevlastní vyvinutá vyšší centra, která existují u druhého, přestože přístup byl od jeho bdělého vědomí odříznut během pádu, a tyto centra mu nabízejí skutečnou možnost ezoterické evoluce. Mimoto jsou obě rasy stejné: mají stejná nižší centra, stejnou strukturu osobnosti a stejné fyzické tělo, které je často silnější u před-adamského člověka než u adamského; ohledně krásy by se nemělo zapomínat, že před-adamský muž a žena byli stvoření Bohem během šestého dne, k jeho obrazu, a dcery této rasy byly krásné. (str. 108-109) Tím, že se ztotožnil s ‘Já’ své osobnosti, ztratil Adam vědomí o svém pravém ‘Já’ a tím spadl z ráje, který byl jeho původním domovem, do stejných podmínek před-adamského lidstva… Tyto dvě lidstva, která pocházejí ze dvou odlišných tvůrčích procesů, se později smísili na úrovni pozemského biologického života … Od té doby se soužití těchto dvou typů, a konkurence která tímto vznikla, stalo normou…kterou je možné vidět napříč stoletímí, i v naší době, kdy adamští lidé, v jejich popádovém stavu, obecně byli a jsou vůči před-adamským lidem v podřadném postavení. …Prozatím se omezíme na zopakování, že současný adamský člověk, který ztratil kontakt se svými vyššími centry a tudíž se svým pravým ‘Já’, prakticky vypadá stejně jako jeho před-adamský protějšek. Nicméně, narozdíl od toho druhého, má stále svá vyšší centra, která zaručují možnost následovat ezoterickou evoluci. Před-adamskému člověku je v současné době tato možnost upřena, ale bude mu dána, pokud se adamské lidstvo během doby ducha svatého vyvine tak jak má,. (str. 129) Biologická brána (Organic portal – OP) V knize Gnosis, představuje Mouravieff koncept dvou lidských ras. První z nich je člověk adamský a druhou je člověk před-adamský. Když Cassiopaeans odkazují na před-adamského člověka,.použili výrazu biologické brány. Rozdíl mezi adamským a před-adamským člověkem je ten, že před-adamský člověk nemá individualizovanou duši. Ve všech jiných směrech je před-adamský člověk k nerozeznání od adamského člověka. Před-adamští lidé nemají tak zvaná vyšší centra. Pokud před-adamskému člověku přisuzujeme kvality duše, je třeba pamatovat, že to co vidíme u před-adamského člověka je pouze odraz duše adamského člověka, kdy tento odraz mylně považujeme za individualizovanou duši. V přirozeném stavu věcí představuje před-adamský člověk mezikrok mezi hromadnou duší živočišného druhu, tak jak existuje v říši zvířat, a plně individualizovanou duší ezotericky vyvinutého člověka. Nicméně v současné době využívají síly SS ze 4. hustoty před-adamského člověka jako nástroj, který často vykolejuje pokusy o ezoterickou práci. Před-adamský člověk je rodilý obyvatel současné Země třetí hustoty a není podřízený biblickému pádu. V jistém smyslu, před-adamští lidé zapadají lépe do tohoto světa než lidé adamští, kteří si nesou touhu nejasné vzpomínky edenského stavu. Genetický fond lidstva je tak promíchán, že adamští a před-adamští lidé mohou existovat ve stejných rodinách a nelze využít žádného vnějšího testu k určení podstaty daného člověka. I když někdo potencionálně vlastní individualizovanou duši, nebude mezi ním a před-adamským člověkem skoro žádný rozdíl, pokud nezačne usilovat o ezoterický vývoj. Psychopati jsou podle Cassiopaeans „porouchaní před-adamští lidé.“ [Název organic portal je jednoduše „techničtější“ název toho, o čem psal Mouravieff, a je používán jak v materiálu Cassiopaea, tak v dalším výzkumu QFS] Zpět ke knize Tajná historie: Dva druhy člověka na Zemi? Knight-Jadczyk dále píše o dvou rozdílných lidských rasách, které žijí na Zemi…. . Jak se může lidstvo skládat ze dvou rozdílných ras, zní logická otázka. V této otázce autorka čerpá z práce Borise Mouravieffa, který se zabýval otázkou lidstva před-adamského a adamského, a dále Fulcanelli a jeho „primitivní chiliasmus“. Stručně řečeno, adamská lidská rasa si nese „plnou výbavu DNA“ a je napojena na „svá funkční vyšší centra“, zatímco před-adamské lidstvo „nemá možnost dosáhnout vyšších center, neboť nemá potřebnou výbavu DNA“ (str. 154). Problémem je, že jen na základě vnějšího zdání nelze rozlišovat mezi bytostí před-adamskou a adamskou, protože obě rasy jsou promíchané a rozpoznat je lze pouze prostřednictvím bystrého a dlouhého pozorování. Knight-Jadczyk dále uvádí: „DNA těchto dvou ras je tak promíchaná, že obě rasy lze nalézt v jedné rodině. Tvůj bratr, sestra, matka, otec, dcera nebo syn. Ne někdo „jiný“ na druhé straně světa nebo na druhé straně ulice, uctívající jiného boha nebo s odlišnou barvou kůže. Může to být někdo s kým žijete a sdílíte každý den vašeho života, a je-li tomu tak, pak mají jeden jediný důvod proč tu jsou, odčerpávat energii, rozptylovat a odklánět bytost s duší [nebo adamskou] od vývoje. A také je důležité poznamenat, že to není „vědomé“. Tito jednotlivci si tuto skutečnost, že nemají „vyšší centra“ NEUVĚDOMUJÍ asi tak, jako ti kteří je mají, tedy jediný rozdíl mezi nimi může být, že ti druzí mohou pocíťovat jistý „nebostatek“ v jejich životě. … Proč je tato kniha důležitá? Tato kniha obsahuje velké množství výzkumu a literatury a více než šestnáct stránek bibliografie. Tato kontroverzní kniha tudíž není výplodem autorčiny fantazie. S použitím vědecké metody, spolu s dlouholetým výzkumem, skládá dílky naší reality. Takto odkrývá velké množství informací, o kterých širší veřejnost dříve nevěděla. Díky Tajné historii světa je možné pochopit skrytou povahu naší reality, a najít tak cestu ven z nadvlády nelidskosti. Zdroje. The Secret History of the World – A Book Review, glossary.cassiopaea.com, praxisinstitute.net/

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank