Glyfosát: degenerace chronickou nemocí

Glyfosát se považuje za bezpečný pro lidi. Proto se stal světově nejprodávanějším herbicidem. Nicméně převratná studie dokládá, že může být zdrojem epidemie chronických a imunitních onemocnění, včetně rakoviny a autismu. Tato studie dokumentuje podpovrchové systémové poškození způsobené glyfosátem a pojednává o tom, jak tato poškození vedou k určitým onemocněním.

 

Heidi Stevenson
Gaia-Health.com

 

Tento článek je rozdělen na tři části. Toto je část 1. Glyfosát: degenerace chronickou nemocí. Poskytuje přehled a pokračuje diskusí primárních nálezů nové studie o účincích herbicidu glyfosátu společnosti Monsanto na lidech. Část 2. Glyfosát: strůjce nemoci, popisuje specifické nemoci, základní poškození způsobené glyfosátem a ukazuje, jak tato poškození vedou ke každé chorobě. Část 3. Glyfosát: trajektorie lidského utrpení, probírá celosvětové používání glyfosátu a vyvozuje závěry.

 

Herbicid společnosti Monsanto, glyfosát, se stal prakticky všudypřítomným na základě předpokladu jeho neškodnosti u lidí. Navzdory škodlivým a agresivním superodolným plevelům, které se vyvinuly důsledkem jeho používání,  a řady zpráv odhalujících poškození a potenciální poškození životního prostředí a hospodářských zvířat, tento předpoklad jeho nevinnosti vyústil v používání téměř všude. Protože je vnímán jako neškodný, jeho užívání se astronomicky rozrostlo.

Nicméně nová zpráva v odborném časopisu Entropy, vyvrací neškodnost glyfosátu pro lidské zdraví. Vyčerpávající přehled stávajícího výzkumu, ve kterém bylo přezkoumáno 287 studií, vytváří spolu s nevyvratitelnou logikou děsivý obraz skutečnosti: glyfosát může být tou nejničivější látkou, která kdy byla začleněna do agrobyznysu. Autoři Anthony Samsel a Stephanie Seneff dospěli k závěru:

Glyfosát je pravděpodobně všudypřítomný v naší potravě a navzdory tvrzením, že je v podstatě netoxický, může být ve skutečnosti nejvíce biologicky narušující chemickou látkou v našem prostředí.

Rozsah nemocí, které mohou být přisuzovány glyfosátu, je děsivý. Jeho biologické účinky jsou tak primární, že téměř každý tělesný systém – ne-li úplně každý – je nepříznivě ovlivněn. Autoři uvádějí:

Náš systematický průzkum literatury nás dovedl k poznání, že mnoho zdravotních problémů, které se zdají být spojeny se západní stravou, lze vysvětlit biologickými poruchami, které již byly připisovány glyfosátu. Patří mezi ně mimo jiné potíže s trávením, obezita, autismus, Alzheimerova choroba, deprese, Parkinsonova choroba, onemocnění jater a rakovina. Zatímco mnoho dalších toxinů v životním prostředí samozřejmě také přispívá k těmto chorobám a stavům, domníváme se, že glyfosát může být nejvýznamnějším toxinem v životním prostředí …

 

Metabolické poruchy způsobené glyfosátem

Studie dokumentuje, že glyfosát u lidí narušuje několik významných základních biologických procesů s ničivými následky. Určité primární funkce jsou na nejzákladnějších úrovních narušeny nebo odkloněny. Tyto zahrnují:

  • Přerušení biochemického procesu kyseliny šikimové ve střevní biotě.
  • Přerušení přenosu síranu
  • Zvýšení syntézy flavonoidů
  • Narušení enzymů cytochromu P-450

Tato část vysvětluje a pojednává o každé z nich.

 

Narušení biochemického procesu kyseliny šikimové

Má se za to, že glyfosát funguje narušením procesu kyseliny šikimové v rostlinách, což je proces určený k výrobě skupiny aminokyselin nazvaných aromatické (ačkoliv tento název nemá nic společného s vůní). Patří mezi ně fenylalanin, tyrosin a tryptofan. Aromatické aminokyseliny jsou nutné pro přežití rostliny.

Předpokládá se, že glyfosát je pro člověka neškodný, protože proces kyseliny šikimové neexistuje u žádného zvířete. Nicméně, proces kyseliny šikimové existuje u bakterií, včetně těch ve střevech savců. Až donedávna byl význam střevní bioty pro zdraví z velké části ignorován. Nicméně nyní je chápán jako klíčový v mnoha aspektech funkce těla.

Střevní bakterie jsou v symbiotickém vztahu s tělem. Tráví potravu, syntetizují vitamíny, detoxifikují cizí látky a jsou klíčové pro funkci imunitního systému a permeability střev. Tudíž cokoliv, co narušuje biochemický proces kyseliny šikimové, má tak potenciál způsobit vážnou škodu.

 

Narušení přenosu síranu

Přenos síranu, způsob jakým se síran pohybuje do a z buněk, je jemná rovnováha. V přítomnosti glyfosátu se tato rovnováha stává chůzí po laně. Problémem je, že jak síran tak glyfosát jsou kosmotropické [rozpouštědla jsou definována jako kosmotropická (vytvářející řád), když napomáhají ke stabilitě a struktuře interakcí voda-voda, pozn. překl.], což může mít zničující vliv na krev.

Kosmotrop je látka, která může způsobit zgelovatění vody. Příliš mnoho síranu v krvi ji může přeměnit v rosol, takže nemůže cirkulovat a přivádět živiny a kyslík do buněk nebo odstranit odpad. Proto je transport síranu vždy rovnováhou mezi buněčnými požadavky a viskozitou krve.

Pokud je však přidán glyfosát, riziko je ještě větší. Glyfosát je také kosmotrop, což vede k tomu že je výrazně obtížnější dopravit síran tam, kde je potřeba. V důsledku toho je přítomností glyfosátu narušen přenos síranu.

 

Zvýšení syntézy flavonoidů

Glyfosát narušuje syntézu aromatické aminokyseliny tryptofan, místo toho upřednostňuje výrobu flavonoidů až dvacetinásobně od normálu. Zatímco se obecně předpokládá, že flavonoidy jsou zdraví prospěšné, odborná práce Samsela & Seneffové předkládá pravděpodobnost, že celkový obraz je mnohem složitější a navrhují jejich úlohu při transportu síranů v přítomnosti glyfosátu.

Je známo, že glyfosát indukuje jak u rostlin tak i u mikroorganismů syntézu dvou druhů fenolů: monofenolických sloučenin a polyfenolových flavonoidů. Ačkoliv je známo, že monofenoly jsou toxické, flavonoidy jsou obecně považovány za příznivé pro zdraví. Nicméně jejich metabolické mechanismy nejsou známy.

Uzavřené uhlíkové řetězce jsou součástí molekulární struktury fenolů. Molekuly s uzavřenými uhlíkovými řetězci mají zvláštní schopnost. Mohou rozptýlit účinky kosmotropů. Proto jsou fenoly, včetně monofenolů a flavonoidů, schopny rozptýlit účinky síranu tím, že se na něj váží a doprovází ho krevním oběhem.

Síranový přenos je vystaven tlaku, když čelí glyfosátovému kosmotropickému gelujícímu účinku na krev. Proto jako kompenzace mohou být aromatické aminokyseliny oxidovány na fenolové sloučeniny, čímž poskytnou více fenolů pro přenost síranů.

Nicméně, jakmile fenol dodá svůj síran, stává se vysoce toxickým. Fenoly bez síranu jsou destruktivní vůči fosfolipidům a DNA.

Proto, aby se splnila naléhavější potřeba přenosu síranů, autoři Samsel & Seneffová navrhují, že dochází k syntéze flavonoidů místo tryptofanu. To znamená, že flavonoidy jsou kvůli své schopnosti vyvrátit kosmotropické účinky glyfosátu produkovány na úkor tryptofanu.

Navrhují, že v přítomnosti glyfosátu mohou flavonoidy a fenoly přenášet síru ze střeva do jater a poté se vrátit do střeva cestou jaterní portální žíly, aby proces opakovaly. Nicméně, jakmile se fenol vzdal síranového aniontu v játrech, stává se toxickým, v průběhu času způsobuje poškození jater a trávicího systému.

Zatímco bezprostřední problém přenosu síranu je řešen nadprodukcí flavonoidů, v dlouhodobém horizontu existuje výrazná nevýhoda. Za prvé, samozřejmě, jde o nedostatečnou produkci tryptofanu, což má za následek škodlivé účinky na procesy spojené s tryptofanem. To také vede ke ztrátě síranů ze střeva, což vede k rozvoji chronických poruch.

 

Narušení enzymů cytochromu P450

Glyfosát způsobuje nadbytečnou tvorbu kyseliny šikimové inhibicí EPSP syntázy, což je enzym kriticky důležitý v procesu, který vede k aromatickým aminokyselinám. V důsledku toho jsou prekurzory vysílány jinými cestami, které produkují toxické sloučeniny. Například aktivita enzymu PAL je podstatně zvýšena, což vede k uvolnění amoniaku.

To se zdá být významným faktorem škodlivých účinků glyfosátu.

Současně se zvyšuje aktivita PAL, dochází k otevření boční větve cesty syntézy tryptofanu k syntéze flavonoidů. Jak již bylo uvedeno, metabolická funkce flavonoidů ještě není pochopena, takže jejich přínos nemusí být celý příběh.

Cytochrom P450 (CYP) je celá řada enzymů, které katalyzují oxidaci organických látek a jsou rozhodující pro detoxikaci xenobiotik. Od roku 1998 bylo určeno, že glyfosát inhibuje CYP v rostlinách. Z toho vyplývá, že jejich detoxikační funkce je narušena.

Kyselina retinová je katabolizována (zničena) enzymem CYP zvaným CYP26A1. Ačkoliv kyselina retinová je nutná pro proces rozvoje nervové diferenciace, neuron nemůže dospět, dokud není kyselina retinová odstraněna pomocí CYP26A1. Proto inhibice enzymu CYP glyfosátem brání dospění neuronu.

CYP enzymy fungují v celém těle, a to jak uvnitř buněk, tak v krevním oběhu. Glyfosát je také přenášen v krvi. Tudíž inhibicí jejich funkce může glyfosát narušit jakoukoli aktivitu, v níž jsou aktivní enzymy CYP. To se týká zejména srážení krve, kdy pracují dva enzymy CYP. Tromboxan A2 syntáza (CYP5A1) reguluje srážení a prostacyklinová syntéza (CYP8A1) reguluje hemoragii [krvácení]. Glyfosát v krvi může inhibovat tyto enzymy a tím narušit citlivou rovnováhu srážení a rozpouštění krve.

Endoteliální syntáza oxidu dusnatého (eNOS) je členem rodiny CYP. Je důležitá pro výrobu oxidu dusnatého (NO), který je potřebný k uvolnění krevních cév, aby se usnadnil průtok krve.

Ačkoliv to dosud nebylo zdokumentováno, předpokládá se, že glyfosát narušuje produkci síranu eNOSem v endotelu, což dále zvyšuje obavy ohledně přenosu síranů.

 

Důkazy inhibice enzymu CYP

Mnohonásobné důkazy z několika oblastí ukazují, že glyfosát inhibuje enzymovou aktivitu CYP. Inhibuje aromatázu, což je enzym CYP, který je klíčový pro přeměnu testosteronu na estrogen. Aktivita kyseliny retinové je zvýšena, což lze vysvětlit potlačením enzymu CYP, který ji rozkládá. Studie dokládají, že glyfosát potlačuje určité detoxifikační enzymy CYP.

Dvě studie demonstrují, že aktivita CYP19, aromatázy, je inhibována glyfosátem. Stačí pouze koncentrace 10 dílů na tisíc, aby narušila aktivitu aromatázy v buněčné linii lidských jater. Při pouhých setinových koncentracích, doporučených pro zemědělské použití, je aromatáza inhibována v lidských placentálních buňkách. Ještě horší je, že když je glyfosát kombinován s chemikáliemi v RoundUpu, k těmto účinkům dochází již s pouhou s 1/20 glyfosátu.

V jiné studii vyústila koncentrace 15 mikromolů glyfosátu ve snížení aktivity benzen detoxikujících enzymů CYP na čtvrtinu normálu. Když byla koncentrace zvýšena na 35 mikromolů glyfosátu, CYP aktivita byla zcela zastavena.

Pádné důkazy přinesla studie, že potkani, kterým byl podáván glyfosát intragastricky po dobu dvou týdnů, trpěli sníženou aktivitou CYP v játrech. Tento výsledek není překvapující, jelikož glyfosát je organofosfát a je dobře známo, že tato třída pesticidů inhibuje funkci enzymů CYP v lidských jaterních buňkách. Proto by nebylo překvapující zjištění, že inhibice glyfosátových enzymů CYP v játrech, která detoxuje benzen, může vést k závažným nežádoucím účinkům, protože je známo, že způsobují rakovinu.

Glyfosát může také být nepřímým faktorem v probíhajícím odumírání včel. U třídy insekticidů nazývaných neonikotinoidy je známo, že zabíjejí včely. Jedna studie zjistila, že u geneticky modifikované, tzv. Roundup-Ready řepky, byla ve srovnání s bio řepkou menší míra opylování. Autoři předpokládají, že synergický účinek mezi glyfosátem a neonikotinoidy urychluje úhyn včel.

 

Indukce patologie pomocí glyfosátu

Gyfosát způsobuje narušení procesu kyseliny šikimové u střevních bakterií, což má za následek patologický dominový efekt. Způsobuje vznik přebytečné kyseliny šikimové, spolu s nedostatkem aromatických aminokyselin v rostlinách.

Aromatické aminokyseliny zahrnují mimo jiné fenylalanin, tryptofan a tyrosin. Všechny tři mohou být přítomné v nedostatečném množství v důsledku enzymatické suprese glyfosátu. Fenylalanin nelze v těle syntetizovat a je třeba pro syntézu tyrosinu. Jeho potlačení má za následek kaskádu nežádoucích účinků, včetně samozřejmě redukce tyrosinu.

Přebytek amoniaku byl pozorován v buňkách rostlin ošetřených glyfosátem. Platí to jak pro přírodní rostliny, tak pro ty geneticky modifikované, tzv. Roundup Ready. Pravděpodobnou příčinou přebytečného amoniaku je glyfosátem vyvolané zvýšení hladiny fenylalanin amoniakolyasy (phenylalanine ammonia lyase – PAL), enzym nacházející se jak u rostlin tak u mikrobů, který katalyzuje uvolňování amoniaku. Většina schopnosti glyfosátu zpomalovat růst rostlin je pravděpodobně výsledkem aktivity PAL, která produkuje jak toxický amoniak, tak fenolické sloučeniny.

 

Účinky glyfosátu na střevní bakterie

Důkazy o narušení střevních bakterií glyfosátem se vyskytují u skotu a drůbeže. Za posledních deset až patnáct let stoupla míra infekcí způsobených Clostridium botulinum u německého skotu. Glyfosát je toxický vůči pomocné bakterii Enterococcus. To vede k nerovnováze střev, která pak podporují vyšší růst bakterie Clostridium .

Výzkum dokazuje, že glyfosát snižuje ve střevě množství užitečných bakterii a zvyšuje množství patologických bakterií. Byly zjištěny zejména patogenní kmeny Salmonella a Clostridium rezistentní vůči lékům, zatímco prospěšné Enterococcus, Bacillus a Lactobacillus jsou citlivé na glyfosát. Výsledkem je nadměrný růst patogenních bakterií na úkor prospěšných bakterií.

V jednom případě patogenní bakterie dělají dobrou změnu – ale nakonec je potlačena obzvláště nepříjemným vedlejším produktem. Antibioticky rezistentní Pseudomonas jsou oportunní patogeny, které mohou rozložit glyfosát na metabolicky bezpečný a použitelný fosfát a uhlík. Bohužel vedlejším produktem tohoto procesu je neurotoxický formaldehyd, který může způsobit nesprávné amyloidům podobné skládání tau proteinů v neuronech, podobně jako u těch, které se nacházejí v mozku s Alzheimerem, kromě dalších nešvarů.

Escherichia coli ( E. coli) trpí vyhladověním, ztrátou energie a zastavením biochemického procesu kyseliny šikimové  v přítomnosti glyfosátu. Proto nastává anaerobní fermentace namísto oxidace glukózy (cukru), což je méně účinný způsob produkce energie. Připomíná to změny v půdních mikrobech po aplikací glyfosátu.

 

Žáby a embryonální vývoj

Ve výzkumu, který srovnává účinky pesticidů na žáby, byl glyfosát jedinečný, protože dokázal zničit pulce. Ze čtyř druhů nebyli u dvou žádní přeživší, jeden měl téměř nulu a celkové procento přežití čtyř druhů bylo 70 procent.

Glyfosát měl synergický účinek s plísňovým patogenem, Batrachochotrium dendrobatidis , který snížil přežití pulců.

Je pravděpodobné, že glyfosát je faktorem v celosvětovém mizení žab, a také že dochází k narušení embryonálního vývoje.

 

Pomalé účinky u savců

Samsel & Seneffová uvádějí:

Zákeřným problémem glyfosátu je to, že u jeho toxických účinků na savce trvá dlouho, než se projeví.

Nicméně důkazy narůstají ve studiích savců. Výzkum na potkanech, kterým byl podáván glyfosát v množstvích odpovídajících nejvyšším povoleným dávkám, prokázal, že utrpěli oxidační stres již za 30-90 dní.

Dlouhodobá studie zkoumala potkany, kteří byli krmeni geneticky modifikovanou kukuřicí, geneticky nemodifikovanou kukuřicí bez glyfosátu, nebo geneticky modifikovanou kukuřicí s glyfosátem. Experiment běžel po dobu života krys, zhruba dva roky. Na rozdíl od předchozích krátkodobých výzkumů, které skončily po 3 měsících. Výsledky byly dramatické. Potkani krmeni geneticky modifikovanou kukuřicí ošetřenou glyfosátem trpěli mnoha patologiemi, včetně obrovských nádorů mléčných žláz u samic a gastrointestinálních, jaterních a ledvinových patologií u samců, u kterých se také vyvinuly kožní a jaterní karcinomy. Samci krys obvykle zemřeli předčasně na poruchy jater a ledvin.

Roundup je sloučenina, která zahrnuje jak glyfosát, tak i povrchově aktivní látku tzv. TN-20. Studie zjistily, že tato kombinace značně zvyšuje toxicitu glyfosátu, což vede k poškození mitochondrií a k apoptické a nekrotické smrti buněk. Předpokládá se, že TN-10 narušuje integritu buněčné bariéry, což umožňuje vstup glyfosátu.

Synergické účinky TN-20 s glyfosátem byly prokázány ve studii, která prokázala že kultury mikroorganismů v mléčných produktech byly inhibovány přípravkem Roundup, nikoliv samotným glyfosátem. Autoři této studie uvažovali nad tím, zda nedávná ztráta biologické rozmanitosti nepasterovaného mléka může být způsobena Roundupem.

 

Část 1. Glyfosát: degenerace chronickou nemoci

Část 2. Glyfosát: strůjce nemoci

Část 3. Glyfosát: trajektorie lidského utrpení

 

Zdroj: Samsel, Anthony; Seneffová, Stephanie. 2013. „Glyfosátová suprese cytochromu P450 enzymů a biosyntéza aminokyselin ve střevním mikrobiómu: cesty k moderním onemocněním“ [“Glyphosate’s Suppression of Cytochrome P450 Enzymes and Amino Acid Biosynthesis by the Gut Microbiome: Pathways to Modern Diseases.”] Entropie 15, č. 4: 1416-1463; doi: 10.3390 / e15041416

 

Zdroj článku: Glyphosate: Chronic disease degeneration

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank