Podceněné nebezpečí znečištění půdy mikroplasty

Phys.org
5. února 2018

© Anderson Abel de Souza Machado – Polyakrylová vlákna v půdě.

 

Drobné částečky plastu představují hrozbu pro suchozemské tvory a jejich škodlivý vliv může být podobný nebo dokonce horší, než v oceánech. Výzkumníci z Leibnizova institutu pro sladkovodní ekologii a vnitrozemský rybolov (IGB) a jejich berlínští kolegové varují, že přítomnost mikroplastů v půdě, sedimentech  a sladkovodních zdrojích by mohla mít celosvětově dlouhodobý negativní vliv na suchozemské ekosystémy.

V současnosti se obecně uznává, že mikroplasty znečišťují oceány a poškozují pobřežní a mořské biotopy. A jaký efekt mají úlomky plastu na suchozemské ekosystémy?

Tato otázka je předmětem výzkumu, zahájeného Leibnitzovým institutem ve spolupráci s Freie Universität Berlin, který přehodnocuje předchozí individuální studie v oblasti mikroplastů v souvislosti s jejich účinkem na suchozemské ekosystémy. „Přestože bylo v této oblasti uskutečněn jen minimální výzkum, dosavadní výsledky jsou znepokojující: plastové úlomky jsou prakticky všude ve světě a mohou vyvolat velký počet nežádoucích účinků. Dříve celosvětově zaznamenané účinky mikroplastů a nanoplastů na suchozemské ekosystémy naznačují, že i tyto ekosystémy jsou vážně ohroženy,“ vysvětluje vedoucí studie výzkumník IGB Anderson Abel de Souza Machado,. Vědci z IGB v dřívějších studiích dokázali, že mikroplasty mohou být škodlivé pro ekosystémy, pokud jsou pozřeny klíčovými vodními organismy.

Ve světě se každý rok vyrobí více než 400 milionů tun plastu. Odhaduje se, že jedna třetina veškerého plastového odpadu skončí v půdě nebo ve sladkovodních zdrojích. Většina těchto plastů se rozpadá na částice menší než pět milimetrů, označují se jako mikroplasty, a ty se dále rozkládají na nanočástice o velikosti menší než 0.1 mikrometru. Míra suchozemského znečištění mikroplasty je ve skutečnosti mnohem vyšší než v mořích – odhaduje se, že je v závislosti na prostředí 4 až 23krát vyšší. Například odpadní voda je důležitým faktorem v  šíření mikroplastů. Ve skutečnosti 80 až 90% částic obsažených v odpadních vodách, například vláken z oděvů, zůstává ve splaškovém kalu. Kal se poté často používá na polích jako hnojivo, což znamená že každý rok se do půdy dostane několik set tun mikroplastů.

Komentář: Kaly z čistíren odpadních vod se používají jako hnojivo pro jídlo!

    Tyto kaly jsou tvořeny veškerým lidským odpadem spláchnutým do záchoda a umyvadel – ten zahrnuje veškeré farmaceutické zbytky, které muži, ženy a děti používají a které odtékají do městské kanalizace  – spolu s veškerými látkami vypouštěnými do odpadu průsmyslem, které můžou zahrnovat průmyslové látky, rozpouštědla, zdravotní odpad a další chemikálie. Z kalu se odstraní voda a následně se zahřívá, aby se zničily určité bakterie, ale zahřívání kalů z čistíren odpadních vod neodstraní kovy, zpomalovače hoření (které Kalifornie nedávno zařadila mezi karcinogeny), látky způsobující rakovinu a další chemikálie, které zůstávají v kalu, ve kterém se pěstují potravinářské plodiny.

    Ukázalo se, že splaškový kal spolu se zpomalovači hoření a kovy obsahuje další toxické látky a kontaminanty, jako jsou endokrinní disruptory, zbytky farmaceutických léků, ftaláty, průmyslová rozpouštědla, odolné patogeny a perfluorované sloučeniny. Některé z těchto kontaminantů se mohou „bioakumulovat” v rostlinách pěstovaných v půdě zamořené kalem a jejich zbytky zůstávají v zelenině pěstované v této půdě. Tyto rostliny jsou potom konzumovány dětmi i dospělými.


Možný toxický dopad na celou řadu organismů

Některé mikroplasty vykazují vlastnosti, které mohou mít přímé škodlivé účinky na ekosystémy. Například povrch malých plastových úlomků může přenášet choroboplodné organismy a působit jako vektor přenášení nemoci v životním prostředí. Může také dojít k vzájemnému působení mezi mikroplasty a půdní faunou, která má vliv na jejich zdraví a procesy v půdě. Například pokud jsou v půdě přítomny mikroplasty, žížaly vytvářejí chodby v půdě jinak, což má vliv na kondici žížal a stav půdy.

Obecně řečeno když dochází k rozpadu částic plastu, získají nové fyzikální a chemické vlastnosti, čímž zvyšují riziko, že budou mít toxický vliv na organismy. A čím více je pravděpodobnější, že dojde k toxickým dopadům, tím větší je počet potenciálně zasažených druhů a ekologických funkcí. Chemické účinky, jak objevil tým autorů vedený Andersonem Abel de Souza Machado, jsou obzvláště problematické během fáze rozkladu. Například přísady jako jsou ftaláty a bisfenol A jsou vylučovány plastovými úlomky. Tyto přísady jsou známy pro své hormonální účinky a mohou potenciálně narušit hormonální systém nejenom obratlovců, ale také dalších několika druhů bezobratlých. Nanočástečky navíc mohou způsobit zánět, procházet nebo měnit buněčné bariéry a dokonce projít vysoce selektivními membránami jako je hematoencefalická bariéra nebo placenta. Uvnitř buňky mohou mimo jiné způsobovat změny v genové expresi a v biochemických reakcích. Dlouhodobé účinky těchto změn dosud nebyly dostatečně prozkoumány. Nicméně již bylo prokázáno, že když u ryb prochází nanoplasty hematoencefalickou bariérou, má to vliv na jejich chování.


Částečky plastu byly objeveny v mnoha potravinách

Lidé dále vstřebávají mikroplasty v jídle. Mikroplasty byly objeveny nejen v rybách a mořských plodech, ale také v soli, cukru a pivu. Podle spekulací vědců je pravděpodobné, že akumulace plastů v suchozemských organismech je již všudypřítomná, dokonce i u těch kteří „nejedí” své jídlo. Například malé úlomky plastu se mohou hromadit v kvasnicích a vláknitých houbách.

Pro životní prostředí by se příjem a vstřebávání malých mikroplastů mohl stát novým dlouhodobým stresovým faktorem. V současné době však chybí standardizované metody pro stanovení množství mikroplastů v suchozemských ekosystémech, což je třeba, aby bylo možné přesně vyhodnotit situaci. Často je například obtížné a náročné zjistit drobné úlomky částic plastu v půdě.

Nová studie IGB zdůrazňuje důležitost spolehlivých, vědecky podložených údajů o degradačním chování a účincích mikroplastů. Tato data jsou nezbytná k tomu, aby bylo možné účinně reagovat na kontaminaci mikroplasty a eliminovat riziko, které představují pro suchozemské ekosystémy – kde se nakonec hromadí většina plastových odpadů, které vstupují do životního prostředí.

Komentář: Australští vědci: “Našli jsme důkazy o všudypřítomnosti mikroplastů v podstatě všude kde jsme se podívali”

The underestimated threat of land-based microplastic pollution

image_pdfimage_print

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank