Kazimierz Dabrowski: teorie pozitivní dezintegrace – postoje a kvality skutečné osobnosti (2/4)

Lisa Rivero
LisaRivero.com
8. listopad 2015

© Simon Powell

 

Toto je druhý článek ze série nedělních příspěvků o Teorii pozitivní dezintegrace Kazimierza Dabrowského, který vychází z nedávno vydané edice jeho knihy z roku 1967, Tvorba osobnosti prostřednictvím pozitivní dezintegrace, která je k dostání v měkké vazbě  i jako ekniha. Veškeré citace od Dabrowskiho v tomto příspěvku pocházejí z měkké vazby vydané v roce 2015.

Dabrowskiho práce  může mít v současnosti mnohem větší význam než kdy předtím. Minulý týden dva ekonomové z Princetonu, Anne Caseová a Angus Deaton, publikovali výsledky své analýzy vycházející z údajů od CDC a národních průzkumů, které ukazují trend rostoucí úmrtnosti a rostoucí morbidity (nemoci, zdravotní postižení, špatné zdraví) u amerických bělochů ve věkové kategorii 45 – 54 let. Níže jsou jen některá z jejich zjištění a diskusí (přečtěte si celou zprávu):

 •     „Po roce 1998 míra úmrtnosti v ostatních bohatých zemích pokračovala v každoročním poklesu o 2%. V porovnání úmrtnost amerických nehispánských bělochů vzrostla o půl procenta za rok. Žádná jiná bohatá země nezaznamenala podobný zvrat.”
 •     „Tento obrat je k roku 2014 specifický pro střední věk.”
 •     „I když všechny tři skupiny podle dosaženého vzdělání zaznamenaly nárůst úmrtnosti v důsledku sebevraždy a otrav, a celkový nárůst mortality z externích příčin, nárůst byl nejvyšší u těch s nejnižším vzděláním.”
 •     „[V]šechny 5 leté věkové skupiny, 30-34 let až po 60-64 let, zaznamenaly výrazný a podobný nárůst úmrtnosti v důsledku otravy drogami a alkoholem, sebevražd a chronických onemocnění jater a cirhózy v období 1999 – 2013; skupina středního věku se liší pouze tím, že součet těchto úmrtí je dostatečně velký, aby společná míra růstu změnila směr úmrtnosti v důsledku všech příčin.”
 •     „Obrat v úmrtnosti pozorovaný v tomto období se podobá zpomalení poklesu úmrtnosti ve Spojených státech během vrcholu epidemie AIDS, která si vyžádala životy 650 000 Američanů (od roku 1981 do poloviny roku 2015).”
 •     „Existuje vážná obava, že ti, kteří jsou v současné době  ve středním věku, zestárnou do zdravotního pojištění Medicare v horším zdravotním stavu, než je tomu u současných seniorů. Nemusí to být nevyhnutelné; pokud bude možné dostat epidemii pod kontrolu, potom ti, kteří ji přežijí, mohou prožít stáří ve zdraví. Nicméně zavislosti se špatně léčí a bolest se těžko usměrňuje, takže ti, kteří jsou v současné době ve středním věku, se mohou stát ,ztracenou generacíʻ, jejíž budoucnost bude horší, než tomu bylo u těch před nimi.”

Musím zde zdůraznit, že můj odkaz na tuto studii neznamená, že proto, že je zaměřena na bílou populaci, že je tím naléhavost nějakým způsobem větší než předtím. Důležitým aspektem tohoto výzkumu je klást si otázky ohledně používání srovnávacího ukazatele v podobě amerických bělochů v dříve uvedeném „zmenšujícím se rozdílu průměrné délky života mezi černochy-bělochy”. Míra úmrtnosti pro černochy ve středním věku zůstává výrazně vyšší než u bělochů.

Jak se to týká Dabrowskiho? Teorie rozvoje osobnosti, jako doplněk veřejné politiky a medicínského pokroku, řeší mnohé dezintegrace moderního středního věku, ne jako všelék nebo jako alternativní terapie, ale jako okno k naději, pochopení a smyslu (viz. například diskuse o Dabrowskim v knize Jamese T. Webbova Hledání smyslu: Idealismus, jasné mysli, rozčarování a naděje).

A nyní k tématu tohoto týdne: Dabrowského osobnost.


Postoje a vlastnosti osobnosti

„Osobnost je syntéza nejdůležitějších lidských hodnot ztělesněných v jednotlivci.” Kazimierz Dabrowski, Tvorba osobnosti prostřednictvím pozitivní dezintegrace, str. 2.

Než se pustíme do dezintegrace nebo úrovní vývoje, bude dobré věnovat nějaký čas tomu, jak Dabrowski specificky použivá slovo osobnost. Ve skutečnosti je definování osobnosti tématem první kapitoly knihy Tvorba osobnosti.

Dabrowski použil osobitost, když měl na mysli to, co obecně považujeme za osobnost, například „vlastnosti temperamentu a charakteru”, které mohou být jak pozitivní tak i negativní. V tomto smyslu má každý osobitost, ale ne každý má osobnost.

Dabrowski vyhradil pojem „osobnost” pro poslední úroveň vývoje: plně integrovanou osobu:

“Jednotlivec, v němž všechny aspekty tvoří soudržný a harmonizovaný celek, a který má ve velké míře schopnost nahlédnout do vlastního já, své vlastní struktury, svých aspirací a cílů (sebe-vědomí), který je přesvědčen, že jeho postoj je pravdivý, že jeho cíle mají zásadní a trvalou hodnotu (sebe-ujištění) a který si uvědomuje, že jeho vývoj ještě není úplný, proto pracuje vnitřně na svém vlastním vylepšení a vzdělání (sebe-vzdělávání).” (str. 2)

Ti, kteří kráčí na cestě vývoje, mají to, co nazýval osobnostní ideál, v porovnání s kterým mohou posoudit svůj vlastní pokrok (o tom později více v seriálu). Ideál osobnosti je jedinečný pro každého jednotlivce. Osobnost je nicméně založena na několika postojích a vlastnostech, které jsou popsány níže (str. 7 – 33).

Duševní vlastnosti

 •     Multilaterální znalosti
 •     Nezávislý hodnotový soud, cítění a jednání
 •     Znalost sebe sama a ostatních

Morální a společenské kvality

 •     Pravdivost a upřímnost vůči sobě a ostatním lidem
 •     Odvaha
 •     Láska
 •     Touha vylepšit sebe i ostatní

Náboženské kvality

 •     Náboženský postoj
 •     Pocity úcty, méněcennosti, viny a pokory
 •     Přizpůsobení se utrpení a smrti
 •     Kontemplace a mystika

Estetické vlastnosti

 •     Umění
 •     Drama postoje člověka k životu

Vedle výše uvedených obecných lidských vlastností nabízí první kapitola diskusi o individuálních kvalitách osobnosti: „smysl pro ,odlišnostʻ ve vztahu k běžným, každodenním, dobře známým stavům, „náchylnost k nepatologické dezintegraci”, „zájmy a schopnosti”, „trvalá emocionální pouta lásky a přátelství” a „určitý specifický, jedinečný tón duchovnosti” (str. 33-34).

Níže následuje výběr myšlenek o tom, co považuji za zajímavé a užitečné v této první části první kapitoly knihy Tvorba osobnosti jak pro dospělé, tak pro vzdělávání dětí.


Vícerozměrné vědění

Dabrowski ve své diskusi o důležitosti vícerozměrného bytí zdůraznil rozdíl mezi věděním a chápáním:

Vědění je obvykle jednorozměrné a chápání vícerozměrné: vědění je založeno na vnímání a úsudku, chápání navíc zahrnuje zkušenost a intuici, které vnímání a úsudku dodávají hloubku. (str. 8)

Podobně odborníci na kreativitu, jako např. Dan Pink a Tina Seeligová, zdůraznili důležitost opylení pomocí opylovačů, symfonie a překračování hranic při učení a řešení problémů. Dalo by se tvrdit, že takové vícerozměrné porozumění je nyní snadnější než v minulosti (zda vždy využijeme příležitosti, je jiná věc), neboť technologie nám dovoluje dozvědět se o oblastech a tématech, které jsou daleko mimo naši oblast znalostí.

Dabrowského zaměření na dlouhodobé vzdělávání dítěte, a to nejen za účelem testů, ale i pro život a rozvoj, je důležitou připomínkou pro rodiče, kteří se snaží najít ty nejlepší školy, nebo prostředí, nebo učitele pro citlivé a nadané děti.

Základní požadavky na vzdělávání nemohou být uspokojeny ani tou nejlepší rodinou, ani tou nejlepší školou, ani tím nejlepším duševním životem nebo tím nejmorálnějším prostředím; mohou být uspokojeny pouze všemi faktory přímého a nepřímého vzdělávání spojeného do organického celku. (str. 8)


Láska

Dabrowského rozvoj je aspirační. Nečekáme jen na to, až dojde ke změnám; spoluúčastníme se jich a usilujeme o něco většího a lepšího, a to dokonce až do bodu, kdy se překonávají biologické a společenské sily. Zvažte jeho pohled na lásku jako morální a sociální kvalitu osobnosti:

Láska vůči s námi spřízněnými tvory nemůže být taková, která končí u vazeb naší rodiny a individuálních vztahů s našimi sousedy. Měli bychom s ní uchopit společnost, ve které žijeme a veškeré lidstvo. (str. 18)

I předtím, než evoluční biologie dosáhla obecného uznání, Dabrowski pochopil, že milovat naší rodinu, naše sousedy, dokonce i naše nepřátele se liší od všezahrnující „společenské lásky vůči s námi spřízněnými tvory”; je to vyšší forma rozvoje. Ne že by taková láska byla vždy snadná. Teorie výběru rodu udává, že to co považujeme za altruismus, je často maskované prospěchářství, protože zastáváme evoluční potřebu šířit naše geny. (Pro ty, kteří mají hlubší zájem se více zamyslet nad tímto tématem, přečtěte si smutný příběh George Price.)


Nadsmyslová realita

Dabrowského odkazy na náboženství mohou někoho odrazovat, ale v podstatě chápu kvalitu jeho náboženského postoje být někým, kdo je otevřený, naplněný úžasem, podivem a s existenciálními otázkami; to vše může nebo nemusí existovat bez formální náboženské víry a praxe. Pokud jde o rozvoj osobnosti, „nejlepší náboženský postoj … je ten, který čerpá vědění z mnoha zdrojů” (str. 21) a je spojen s vícerozměrným přístupem k životu. Na tento náboženský rozměr také odkazoval jako na nadsmyslovou realitu.


Ústřední role umění

Umění, estetika a tvořivost hrají ústřední roli v Teorii pozitivní dezintegrace; nejen v oblasti cenění si umění a tvoření, ale také v tom, že vidíme náš vlastní život jako vyvíjející se drama, které můžeme ovlivnit. Když začneme realizovat potenciál naší vlastní osobnosti, „nastanou ve vnitřním životě zásadní otřesy”; „duchovní krize vyplývající z boje mezi soubory různých tendencí”; „totiž boj mezi dobrem a zlem, s tragédií naplněným pocitem o nezbytnosti zvolit si a rozhodnout se” (str. 31).

Toto drama života se podobá monomýtu cesty hrdiny popsaném Josephem Campbellem.

    „Tím, že sejdeme dolů do propasti, znovu nabydeme poklady života.

    Tam kde klopýtneš, tam leží tvůj poklad.

    Samotná jeskyně, do které se bojíš vstoupit, se ukáže být zdrojem toho, co hledáš. Ta zatracená věc v jeskyni, která byla tak obávaná, se stala centrem.”

    ~ Joseph Campbell (Průvodce Josephem Campbellem: úvahy o umění žití, str. 12)

Co si myslíte o Dabrowskiho postojích a kvalitách osobnosti?


Komentář: další články v této sérii

 

SOTT archiv: The attitudes and qualities of a true personality: Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration

image_pdfimage_print

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank