Od hegemónie dolára po globálne otepľovanie: Globalizácia, Glyfozát a Doktríny konsenzu

Colin Todhunter
Counterpunch
Překlad: redakce Na Severu
13. června 2019

 

Odkedy sa krajiny západu vzdali Bretónskej zmluvy v roku 1971, na západe prebieha hlboký tektonický posun. Tento sa zrýchlil po rozpade Sovietskeho Zväzu a vyústil v Neoliberálnu Globalizáciu, ktorú dnes vidíme.

V rovnakom čase na západe sa rozbehla nebývalá kampaň s účelom zostrojiť novú spoločenskú dohodu. Súčasťou jej stratégie je fixácia na globálne otepľovanie, rovnosť pohlaví a antirasizmus: zaostrovaním sa na Identity Politics (požadovanie väcších politických slobôd a sebaurčenia pre menšie skupiny napr. rasové a etnické a hnutia ako napr. transsexuálov v zápase o moc a bez ohľadu na prevládajúcu politickú väcšinu) a zmenu klímy, devastujúce účinky a krivdy prinesené globálnym kapitalizmom a s ním súvisiacim militarizmom, zväcša zostávajú bez námietok väčšiny a zostávajú stále v pozadí.

Takto prezentuje svoje dôvody výskumník Dennis Rancourt vo svojej novej správe. Rancourt je bývalým profesorom fyziky Univerzity v Ottave, Kanade a autorom…Geo-economics and geo-politics drive successive eras of predatory globalization and social engineering: Historical emergence of climate change, gender equity, and anti-racism as state doctrines’ (April 2019)

V tejto správe Rancourt zmieňuje knihu ‘Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire’ (Michael Hudson, 1972), ktorou pomáha vysvetliť kľúčovú úlohu udržiavania hegemónie dolára a dôležitosť petrodolára v globálnej dominácii Spojených Štátov Amerických. Odhliadnuc od významu ropy Rancourt zdôvodňuje, že US majú existenčný záujem zaistiť, aby opiátové drogy boli obchodované v amerických dolároch, ktoré sú ďalšou z hlavných globálnych komodít. Toto vysvetľuje okupáciu Spojených Štátov v Afganistane. Taktiež poukazuje na dôležitosť agrobyznisu a vojenského priemyslu, ktoré pomáhajú zabezpeciť geostrategické góly Spojených Štátov. 

Od rozpadu Sovietskeho Zväzu v roku 1991, Rancourt hovorí, že americké vojnové kampane pomáhali ochraňovať americký dolár pred opustením, spustošili národy hľadajúce zvrchovanosť spod dominancie US, zabezpečili obchod s ópiom, zvýšili dohľad nad ropou a usilovali sa zabrániť Euroázijskej integrácii. K tomuto všetkému sme videli, že určité krajiny čelia vlnám sankcií a nepriateľstva s úmyslom zničiť energiu produkujúce centrá, ktoré Spojené Štáty nemajú pod kontrolou, nie najmenej Rusko.

Taktiež vysvetľuje dopady na krajiny západu, ktoré zahŕňajú: systematickú (relatívnu) stratu ekonomického statusu strednej triedy, nárast bezdomovectva v mestách, decimáciu industriálnej robotníckej triedy, nadnárodné korporátne megafúzie, nárast nerovnosti v spoločnosti, rozklad sociálnej starostlivosti, finančné špekulácie, stagnujúce mzdy, nárast dlhov, dereguláciu a privatizáciu štátneho majetku. Na dôvažok zvýšená laxnosť v regulácii pestovania nášho jedla a liečiv, ktorá viedla k dramatickému zvýšeniu používania herbicídu Glyfozát, ktorý sa zhoduje s nárastom mnohých chorôb a chronických ochorení.

 

Komentár: Za posledné roky sa objavujú mnohé správy, ktoré nás varujú o ohrozenom zdraví a geneticky modifikovanými organizmami spolu s herbicídmi produkovaných firmou Monsanto a Bayer, ktoré sa bežne používaju v poľnohospodárstve nielen v USA ale aj v EÚ. 

Od roku 2015 panujú nezhody ohľadom predĺženia povolenia pre glyfozát, ktorý je jednou z aktívnych látok najčastejšie prítomných v širokospektrálnych herbicídoch na svete. Tieto nezhody sa začali v dôsledku rozdielnych hodnotení jeho karcinogenity: Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny, pobočka Svetovej zdravotníckej organizácie, klasifikovala glyfozát ako pravdepodobne karcinogénny pre ľudí, zatiaľ čo podľa zistenia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín je nepravdepodobné, že by pre ľudí predstavoval karcinogénne nebezpečenstvo. Európska chemická agentúra neskôr dospela k záveru, že glyfozát nespĺňa kritériá na zaradenie medzi karcinogénne látky. K rovnakému záveru dospeli aj viaceré vnútroštátne orgány krajín, ktoré nie sú súčasťou EÚ. Európska komisia napokon v decembri 2017 obnovila schválenie glyfozátu na päť rokov do roku 2022.

Zaťiaľ čo v USA viac ako 13 000 ľudí podalo žalobu proti firme Monsanto, ktorá sa v roku 2018 stala súčasťou Nemeckej Bayer. 

Za ten čas 13. Mája 2019 Súd v Kalifornii odklepol 2.1 miliardy dolárov ako trestné poškodenia a odškodnenie, ktoré Monsanto/Bayer bude platiť za poškodenie zdravia pre manželský pár Alva a Alberta Pilliod, ktorý obaja trpia rakovinou lymfatického systému. 

Súd zistil, že spoločnosť Monsanto počas rokov zatajovala skutočnosť, že ich herbicíd zapríčiňuje rakovinu. Právnici spoločnosti Monsanto sa odvolali voči tomuto rozsudku, ktorý je už tretím v poradí.

 

Čeliaci tomuto spustošeniu západné krajiny si museli nájsť nejaký spôsob ako zabezpečiť pretrvávajúci súhlas medzi svojim obyvateľstvom. Vysvetliť ako bolo toto dosiahnuté, Rancourt poukazuje na: gender equity (rovnosť medzi pohlaviami), antirasizmus a globálne otepľovanie ako na štátne doktríny, ktoré boli použité na odvrátenie pozornosti machinácií USA. 

Colin Todhunter sa nedávno spojil s Denisom Rancourtom a spýtal sa ho na niekoľko otázok spojených s jeho správou.

CT: Môžeš o sebe niečo povedať, ako si sa dostal k tejto správe a čo chce dosiahnuť?

DR: Som bývalým profesorom fyziky, vedec v oblasti životného prostredia a obhajca občianskych práv. Aktuálne pracujem pre Ontárijskú asociáciu občianských slobôd (OCLA). Počas rozhovoru o občianskych právach s exekutívnym riaditeľom OCLA sme identifikovali niekoľko dôležitých spoločenských a ekonomických javov, ktoré sa zdali byť príbuzné k ranným 90’rokom. Takže som si eventuálne stanovil urobiť výzkum v tejto sfére.

Zatiaľ čo nie je nedostatok najatých intelektuálov a expertov, ktorý chybne usmerňujú naše videnie, môj výzkum ukazuje spojitosť medzi prívalom rozsiahleho zamlčovania a vykorisťovania domáceho obyvateľstva a zrýchľovaním agresívnej, vykorisťujúcej globalizačnej politiky.

CT:Vo svojej správe si opísal následky opustenia Bretónskej zmluvy a zániku Sovietskeho Zväzu z hľadiska hegemónie dolára, US militarizmu a zničujúcich účinkov neoliberálnej globalizácie pre krajiny a ľudí.

DR: Niet pochýb o tom, že Ruský a Čínsky analitici majú striezlivé pochopenie toho čo som načrtol vo svojej správe. Napríklad, že predchádzajúc obchodnú vojnu prezidenta Trumpa bola prednesená reč Generála ČĽDA Qiao Lianga v Apríli 2015 počas stretnutia Čínskej Rady Komunistickej Strany a Vlády, ktorá obsahovala nasledovné:

“Od toho dňa [zániku Bretónskej zmluvy] sa objavila skutočná finančná ríša, bola zavedená hegemónia amerického dolára a vstúpili sme do éry plávajúcej papierovej meny, ktorá už nie je krytá zlatom. Čerpanie vládneho kreditu sa stalo výhradnou podporou amerického dolára. US profituje z celého sveta. To znamená, že Američania môžu dosiahnuť materiálny blahobyt čiste tlačením kúsku zeleného papiera. […] Ak teraz pripustíme, že existuje dolárový cyklus (US dollar index cyklus) [zvýrazňovaný skonštruovanými krízami, zahŕňajúc vojny], ktorý Američania využívajú na výnosy z ostatných krajín, potom môžeme usudzovať,že nastal čas keď Američania sú pripravený žať Čínu…” 

CT: Hovoríš o potrebe západných štátov si zaistiť konsenzus: potrebu spacifikovať, zhypnotizovať a usmerňovať obyvateľov k postupujúcej globalizácii; ešte konkrétnejšie, potrebu odvrátiť pozornosť od štrukturálneho násilia ekonomických politík a násilia militarizmu. Môžeš povedať niečo o tom ako sa k tomu vzťahuje problém globálneho otepľovania?

DR: Bez ohľadu na to či takzvaná ‘climate crisis’ je skutočná, nadnesená alebo vyfabrikovaná, to čo je jasné z dostupných dát v mojom reporte je, že étos globálneho otepľovania bol zostrojený na celosvetovej škále a z ktorého profitujú vykorisťovatelia konvenčného hospodárstva a nepriamo aj štát. 

Napríklad jedna zo štúdií, ktorú som posudzoval ukazuje, že mnohonásobné zvýšenie vo vysielaní v mienkotvorných médiách o globálnom otepľovaní sa náhle objavilo v polovici prvej dekády rokov 2000, vo všetkých popredných spravodajstvách v rovnakom čase ako sa finančníci a ich prívrženci ako Al Gore rozhodli vytvoriť a viesť globálne uhlíkové hospodárstvo. Táto mediálna kampaň bola podporovaná od svojho vzniku a étos globálneho otepľovania sa stal inštituciovaným.

Schémy na odstavenie oxidu uhličitého spustošili lokálne komunity na každom obývanom kontinente a ak vôbec niečo, tieto schémy – od veterných elejtrární po biopalivá, po výrobu batérií, po inštalácie solárnych panelov, po ťažbu uránia, po hydroelektrárne a tak ďalej – zrýchlili deštrukciu prostredia.

Zatiať čo zúria ekonomické a vojenské konflikty je glyfozát pumpovaný do ekosféry v nevídaných množstvách (striekaný na geneticky modifikované a herbicídom odolávajúce obilniny), prebieha genocída v Jemene, US jednostranne odstupuje od jadrových dohôd a núti tak preteky v jadrovom zbrojení s novou generáciou smrť-prinášajúcich mašín a US vlastnené vydieračské pôžičky, ktoré sú spravované premenami v používaní pôdy na škále celých krajín; zatiaľ čo naše vzdelané deti majú nervové zrútenia snažiac sa prinútiť vlády “jednať” na “klímu”.

Od počiatku 90′ rokov svetová konferencia o klímovom enviromentalizme bola vyjadrenou odpoveďou na rozpadnutie Sovietskeho Zväzu. Bola to súčasť globálnej propagandy zamýšľaná maskovať akceleráciu novej vlny koristníckeho globalizmu, ktorý bol odviazaný z reťaze potom čo USSR uvoľnil cestu.

CT: Ako vidíš hnutie obkolesujúce Gretu Thunberg?

DR: Je to smutné a patetické. Hnutie je testamentom úspechu projektu globálnej propagandy a je zároveň indikátor stupňa do ktorého sa uchytilo totalitárstvo v západných spoločenstvách, v ktorých jednotlivé združenia a inštitúcie strácajú schopnosť nezávislého myslenia presmerovať spoločnosť od schém zastávajúcej elity. Jednotlivci (a ich rodičia) sa stávajú morálnou políciou v službách tohoto “enviromentalizmu”.

CT: Hovoríš tiež o rovnosti medzi pohlavím (feminizmus tretej vlny) a antirasizme ako štátnych doktrínach. Môžeš o tom niečo povedať?

DR: V mojej správe používam historické inštitučné záznamy a spoločenské dáta k tomu aby som demonštroval, že táto triáda ‘štátnych náboženstiev’ bola vyvolaná globálne na podnet rozpadu Sovietskeho Zväzu. Táto triáda sa skladá z klimatického alarmizmu, nafúknutého pohľadu na rovnosť pohlaví s klapkami na očiach a kampaň antirasizmu zaostrenú na ovládnutie myslenia jazyka a postojov. 
Tieto štátne ideológie boli počaté a rozvinuté úsilím organizácie Spojených Národov a vyúsťujúcimi podpísanými protokolmi. Západná akadémia entuziasticky prevzala tento program a inštituciovala. Širokosledované médiá napomáhali tomuto novorazenému éthosu. Politické strany zväčša zvýšili kvóty volených predstaviteľov podľa pohlavia a rasy.

Tieto aktivity a myšlienky plnili úlohu upokojiť, vymasírovať a zamestnať myslenie na Západe, obzvlášť medzi vyššou strednou vrstvou, odborníkmi a riadiacou triedou a elitou ekonomicky okupovaných území ale prakticky neurobili nič čo by pomohlo zmierniť násilné a globálne rozšírené formy skutočného rasizmu a misogýnie, ktoré sú dôsledkom ničivej globalizácie a militarizmu.

Ironicky, globálny útok na ľudskú dôstojnosť, ľudské zdravie a prostredie je úmerný systematickému a niekedy krikľavému volaniu po rovnosti, antirasizme a opatreniach pre akčnosť v súvislosti s klímou. Celá táto konštrukcia ‘náboženstiev štátu’ nenecháva priestor pre požadované konflikty triedy a zreteľne podrýva akékoľvek dopytovanie sa po mechanizmoch a dôsledkoch globalizácie.

CT: Môžeš ešte niečo povedať o protestoch Žltých Vestách, Brexite a Trumpovom volebnom fenoméne?

DR: Keď skombinuješ agresívnu globalizáciu, sústavné finančné koristenie, vyciciavanie robotníckej a strednej triedy a výrečné rozpravy o zmenách klímy, antirasizme a rovnosti medzi pohlavím tak niečo musí povoliť. Francúzsky zemepisec Christopher Guilluy predvídal takúto reakcius s určitým vhľadom a nie je tomu ťažké porozumieť. Nie je náhoda, že revoltujúca robotnícka a stredná trieda je kritická o rozprave klimatickej krízy, že ich hlas je prezentovaný médiami ako rasistický, misogýnny a ignorujúci vedu.

Zdá sa, že ktorákoľvek trieda, ktorá odporuje svojej deštrukcii je obvinená z toho, že sa skladá z rasistov a neznalých ľudí, ktorý nie sú schopný vidieť, že spasenie leží v globalizácii sveta a znižovaní CO2. A tak sa stáva nutným potlačiť všetky miesta kde by mohla táto ignorantská masa komunikovať ich pohľad, pokúšať organizovať sa a takto ohrozovať prevládajúci spoločenský poriadok.

 

Související články:

 

SOTT Archiv: From Dollar Hegemony to Global Warming: Globalization, Glyphosate and Doctrines of Consent

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank