Svatá válka, židé, Izrael, biblická kultura. A krvavé úplňky. První část

Pozorovatelka
Pozorovatelčin blog
(stránky se připravují)
15.listopadu 2019

 

Pokud máme najít nějaké širokospektrální označení pro naši dobu, tak je to označení, že běží „náboženská válka“ – souboj mezi kulturami Bible a Koránu. Tedy souboj mezi judaisty a křesťany na straně jedné a muslimy na straně druhé. Běží “třetí džihád” poté, co po dvou neúspěšných pokusech (první přes Magreb v 7. století, druhý přes Osmany v 17. století) dnes jde o islamizaci přes Írán / Persii. Výraz “džihád” je termín označující náboženskou povinnost muslimů šířit islám a toho jsme všude svědky.

Ale situace není tak jednoznačná, protože nejenže islám není jednotný a proti sobě v něm stojí sunnité a šíité, ale stejně tak proti sobě stojí i židé a křesťané, ba co víc, i židé samotní navzájem. Ono to má své vysvětlení, ale to teď není tak důležité jako to, že v jednom případě křesťané a muslimové dokáží být jednotní – v postoji k židům. Takže tady ve skutečnosti máme obrázek “Nový zákon a Korán” vs. “Starý zákon”. A není to nic překvapivého, protože islám uznává Abraháma i Ježíše, ale neuznává Mojžíše. Nic to ale nemění na tom, že islám staví Korán nad Bibli, takže tak či tak v současnosti běží válka mezi biblickou a koránskou kulturou – běží islamizace světa a s ní likvidace “bílého” člověka.

A jak píšu výše, tento současný třetí džihád je veden s tím, že do čela muslimského/koránského světa nemá vynést  nějakou sunnitskou zemi (arabskou či osmanské Turecko), ale šíitský Írán (s jeho “správným” islámem). A není výraznější ukázky současné konfrontace Bible a Koránu, než vztah Izraele a Íránu. Což lze vidět tak, že konec Izraele  by byl i počátkem konce biblické kultury. Že takový zájem v naší době existuje, o tom je tento článek – je tedy o tom, že já na rozdíl od mnohých budování “Velkého Izraele” nevidím – naopak vidím snahy o jeho likvidaci. Článek dále není o obhajobě Izraelitů/židů ani o kritice Íránu/muslimů, je pouze a jen pohledem na stav, v jakém se lidstvo v současnosti nachází.

 

Náboženství jako mocenský nástroj, ve skutečnosti jde o zdroje

Vždycky jsem tvrdila a dosud tvrdím, že není efektivnějšího prostředku, jak pro vlastní mocenské zájmy sjednotit davy napříč hranicemi, než jakým je náboženství. Proto mi tímto článkem vůbec nejde o víru jako takovou (o té mám vlastní představy), ale o to, jaké zájmy za každou nainstalovanou “vírou” stojí. V současné propagaci a instalaci islámu na straně jedné a likvidaci biblické kultury na straně druhé proto vidím dva cíle: likvidaci kapitalismu, protože ten je hlavní příčinou drancování přírody a plýtvání přírodními zdroji, a likvidaci židů a křesťanů, protože ti jsou hlavními představiteli kapitalismu. Což přeloženo znamená “Likvidací biblické kultury,´bílého´člověka, zastavíme nekonečný růst a místo něj zavedeme udržitelný růst”. Což ještě jinak znamená: “Nikdo nebude nekontrolovaně plýtvat planetárními zdroji, které pro sebe potřebujeme my, mocní světa” (jak řekl “lovec” Bilderbergu D. Estulin dokonce pro ČT: “Aby oni mohli jíst a pít, vy musíte zemřít”) .

Takže na jedné straně tady sice máme válku náboženství, ve skutečnosti je to ale prostředek, jak zastavit kapitalismus a nahradit jej takovým systémem, který umožní nejen celosvětovou kontrolu lidstva, ale především celosvětovou kontrolu planetárních zdrojů. Snaha o kontrolu zdrojů byla zahájena Stockholmskou deklarací v roce 1972 a pokračovala Konferencí v Rio de Janeiru v roce 1992 ´- tam se poprvé objevila i předchůdkyně dnešní Grety (video), přes kterou tato snaha v současnosti graduje.

Snaha o kontrolu lidstva probíhá zaváděním toho, co se jmenuje “marxismus”, v naší době “neomarxismus”. Tato ideologie v sobě totiž zahrnuje jak likvidaci kapitalismu, tak likvidaci židů, podle Marxe hlavních představitelů kapitalismu. V neposlední řadě zahrnuje i likvidaci judaismu a křesťanství, protože to byl právě Marx, kdo v náboženstvích viděl hlavní překážku sjednocení lidstva a odstranění hranic – dnes můžeme říct hlavní překážku globalizace.

O židech Marx m.j. napsal:

„Emancipace od čachru a od peněz, tedy od praktického, reálného židovství by byla sebeemancipací naší doby. Židé usilují o světovládu prostřednictvím peněz: Jaký je židův světský kult? Čachr. Jaký je jeho pozemský bůh? Peníze… Jaký je světský základ židovství? Praktická potřeba, zištnost… Směnka je židův skutečný bůh. Jeho bůh je jen ilusorní směnka.“

Ke kapitalismu Marx řekl:

…gój sice kapitalismus stvořil, ale žid zdokonalil jeho tržní potenciál. Stručně řečeno: bez žida by kapitalismus vypadal naprosto odlišně. Gój jej musel stvořit, neboť žid sám od sebe nedokáže přijít s žádným novým světem, ale žid proměnil kapitalismus na zcela materialistický, na peníze zaměřený systém, usilující o zisk za každou cenu”. (Citace K. Marxe jsou ze zdroje zde, k Marxovi se ale později ještě vrátím).

A kdybych vložené myšlenky Marxe měla shrnout, tak mi z toho vychází: Likvidace kapitalismu jde ruku v ruce s likvidací židů. Ještě jinak – udržitelný růst (šetření planetárními zdroji) a biblická kultura (nároky na spotřebu planetárních zdrojů), to nejde dohromady. Polopaticky řečeno jde o to, že kdyby celý svět, obzvláště pak Čína, Indie a Afrika, převzal euroatlantický kapitalistický (biblický) styl života, tak nejenže tolik zdrojů není, ale planeta to nevydrží. A že proto byl v euroatlantické části světa spuštěn proces tzv. “chudnutí”, který ale má skončit výměnou této kultury za kulturu na konzum méně náročnou, resp. až zcela nenáročnou, to zaprvé, protože zadruhé za kulturu snadněji ovladatelnou, než kulturu “bílého” člověka. Nemluvě o tom, že tento proces má překreslit mnohé dosavadní hranice.

S myšlenkou o konci kapitalismu by se nedalo než souhlasit, kdyby ovšem za “udržitelným růstem” nestála stejná moc, která stála i za “nekonečným růstem”. A vysvětlení je dle mého jednoduché – kapitalismus posloužil ke kumulaci planetárních zdrojů tak, že 1% mocných už vlastní více než polovinu světa. Převedeme-li tuto skutečnost do náboženské roviny, tak židé splnili svůj úkol, stačí se totiž podívat na Starý zákon, který je doslova návodem, jak jednat kapitalisticky. Svou roli splnili i křesťané, kteří v souladu s Novým zákonem poslušně a bez odporu následovali přesně ten konzum, bez kterého by kapitalismus nemohl existovat. V základu totiž kapitalismus stojí na bankách, tedy na půjčkách do investic a na úrocích z toho plynoucích. Což je ekonomická politika, stojící na expanzi na stále nová a nová území a s tím na investicích do vždy nových a nových zdrojů – stačí připomenout pád komunismu, kterým se kapitalismus zachránil před krizí obdobnou té z roku 1929, viz Černé pondělí 1987.

Pád komunismu tak byl dle mého poslední událostí, kdy se ještě kapitalismus zachránil. Další expanze směr Východ už mu nebyla dovolena, protože by to znamenalo zavádění euroamerického stylu života na celý svět, přesněji – zisky bank by nadále stály na spotřebě, tedy na další likvidaci planetárních zdrojů. Především o tom byla finanční krize roku 2008, po které banky začaly snižovat úrokové sazby tak, že v roce 2014 přišla ECB s revolučním rozhodnutím – zavedla negativní úrokové sazby, viz citace z Výroční zprávy ECB : “Rada guvernérů snížila základní úrokové sazby na efektivní spodní hranici a zavedla zápornou úrokovou sazbu”. Svědky jakéhož takéhož umělého udržování úrokových sazeb (tu snižování, tu zvyšování) po celém světě jsme dosud, a to včetně u FEDu, je to ale už jen takový “klid před bouří”.

 

O kapitalismus už není zájem

Na jedné straně tedy běží náboženská válka, zcela pragmaticky ale jde o to, že má skončit kapitalismus. A tím jde v podstatě o to, že židé i křesťané splnili zcela pragmatický ekonomický úkol, o který už ale v současnosti není zájem. Globalizace na ekonomické úrovni, kde se židé v roli především bankéřů stali hlavním mocenským nástrojem, je završena, nyní jde o globalizaci na ideologické – náboženské – úrovni, ve které ovšem judaismus a křesťanství už nemají místo (o čemž je především “projekt Astana” ). O další kumulaci planetárních zdrojů po vzoru židů proto již není zájem a není zájem ani o jejich spotřebovávání po vzoru křesťanů. Jsme v době, kdy od vzniku Starého zákona uplynulo nějakých cca 3000 let a od vzniku Nového zákona cca 2000 let. A jistě všichni slyšeli o tom, že za dva tisíce let přijde nový mesiáš (resp. se vrátí Ježíš) anebo dokonce o tom, že současný papež má být posledním papežem. A někteří možná slyšeli i o prohlášení faraona Ramsese II. z doby, kdy vznikala Bible, že “za tři tisíce let se ukáže, že vítězem byl on”.

 

Komentář: Objevy posledních dekád poukazují na pravděpodobnou variantu, že k sepsání Starého zákona došlo až po Platónovi (cca ve 3. století př.n.l.), který vlastně popsal novodobé sociální inženýrství  (Ústava / Republika) a tím dal elitám tehdejší doby precizní návod, jak stvořit zcela nový národ za použití starověkých mýtů, které byly adaptovány způsobem umožňujícím širokým vrstvám obyvatelstva ztotožnit se s fiktivní historií a považovat se za hrdé občany nově vzniklého státu / kultury.

“První skutečné důkazy existence Starého zákona pocházejí z roku 270 př.n.l., kdy učenci Velké alexandrijské knihovny sepsali překlady pěti Mojžíšových knih do řečtiny; to bylo zhruba půlstoletí po Alexandu Velikém. Před tímto datem existuje jen velmi málo historických odkazů na Židy a vůbec žádné reference k biblický textům, takže jaké máme důkazy toho, že Bible pochází z doby starší než 250-300 let př.n.l. kromě obyčejných domněnek a předpokladů?” (z rozhovoru Russella Gmirkina s redakcí SOTT.net – Co má Platón společného s Biblí?)

 

Právě tyto predikce považuji za důležité v souvislosti s tím, že biblická kultura už není žádoucí a že proto má být nahrazena kulturou koránskou  (byť i ta vychází z Abraháma, tzn. zakladatele všech tří monoteistických náboženství, ale o tom později, protože to už jsme u polyteismu a to by se do tohoto článku nevešlo). A do této širokospektrální optiky mi zapadají tři zprávy z poslední doby, zprávy, které pro většinu informačním prostorem jen proletěly, ale ve kterých já čtu velmi zásadní významy. A začnu tou, která – světe div se – mě jako první navedla připomenout si nedávné čtyři po sobě jdoucí krvavé úplňky, tzv. tetrádu, židy považovanou tu za velmi špatné znamení, tu za znamení pro události, které mají na biblickou kulturu nějaký významný dopad.

 

Lagardeová se stala šéfkou ECB

U této informace se jistě mnoha lidem vybavila spousta souvislostí, mně se však okamžitě vybavila jediná: “Izrael končí, nastupuje Írán”. Může se zdát, že zcela běžná mainstreamová zpráva o tom, že 1.11.2019 se Ch. Lagardeová, předtím šéfka MMF, stala šéfkou ECB, nemá s židy žádnou souvislost. mě se však okamžitě vybavila Lagardeová z března 2015. Přesněji – vybavilo se mi zatmění Slunce z 20. března 2015, které mám spojené právě s Lagardeovou. Konkrétně jde o zahájení činnosti čínské investiční banky AIIB, kde 22. března 2015 Lagardeová, coby hlavní představitelka MMF, pronesla pro svět zcela zásadní projev, a sice projev, že pro svět začíná doba “Nového normálu“. Čímž MMF ústy Lagardeové  zcela oficiálně celému světu oznámil, že doba “nekonečného růstu” (kapitalismu) končí a že nově bude vystřídána “udržitelným růstem” (komunismem, socialismem, neomarxismem? – toť zatím otázka, přitom ale nezapomeňme, že marxismus selhal především tím, že věřil, že celosvětová solidarita proletariátu zvítězí jak nad vlastenectvím, tak nad jakýmkoliv náboženstvím, zatímco neomarxismus je ve skutečnosti kulturní marxismus a je o tom, že lidstvo tedy sjednotí přes náboženství, ovšem přes nějaké celosvětové ve stylu “New age”, proto se nemůžeme divit, že je všude tak “přesofiováno” – např. Sofie jako robot či Sofie v posledním hollywoodském trháku “Joker” –  když takový účel plní sofiologie, kdo rozumí rusky, tak o sofiologii pohovořil i člověk globalistů  Dugin)

Ta zpráva v sobě však nese především naplno odhalená dvě sdělení: Zaprvé – dost bylo hegemonie Spojených států (viz Svět se přestěhoval do Číny). A zadruhé – odteď už naplno půjde především o planetární zdroje (viz Krávy a prasata a Gréta a křivé zrcadlo), o ty na území Ruska obzvláště. Kdo nechápe, jak se takové sdělení může týkat židů, tak je to jednoduché: odpisem USA jde o likvidaci amerických/atlantických židů/sionistů (a hlavní pobočky USA na Blízkém východě, Izraele) a zájmem o ruské zdroje jde o likvidaci ruských židů/chassidů a Chabadu – ale o tom více a obsáhleji později. V souhrnu přitom ale jde o likvidaci všech židů, tedy vyjma těch, kteří jsou součástí toho 1%, které vlastní už více jak polovinu planety.  

Jenže tady k hlubšímu pochopení toho, proč se obě události, spojené s Lagardeovou – tedy jak ta z března 2015, tak současná, spojená s jejím nástupem do čela ECB – dle mého velmi týkají židů/biblické kultury, musíme odbočit někam úplně jinam – a sice k tomu, že židé dávno tomu vědí, že tato pro ně kritická doba nastane. A odbočit musíme do světa ezoteriky, do světa astrologie.

 

Krvavé úplňky jako znamení

Na rozdíl od našeho západního kalendáře slunečního, se židé, stejně jako muslimové, nepřestali řídit kalendářem tzv. solilunárním. O co jde? Jde o to, že židovský kalendář nepřestal zohledňovat vztah Slunce a Luny, tzn. lunární fáze Měsíce od prvního srpku přes úplněk a dále vždy k dalšímu a dalšímu novoluní. A proto díky své po staletí odpozorované zkušenosti židovský kalendář obsahuje i povědomí o tom, že občas se stane, že dojde ke čtyřem po sobě jdoucím úplňkům, které navíc mají nejen tu charakteristiku, že znamenají zatmění Měsíce, ale současně Měsíc za takového zatmění získává natolik rudou barvu, že se takovým zatměním říká “krvavé úplňky”. Aby to bylo srozumitelné – lidstvo může mnohokrát na obloze pozorovat ten zvláštní úkaz, kdy Slunce přikryje Lunu a my tomu říkáme zatmění Měsíce, stejně tak může mnohokrát pozorovat úkaz, kdy naopak Luna přikryje Slunce a my tomu říkáme zatmění Slunce. Zatímco pro lidstvo je to ale vždy jen nějaký jednorázový úkaz, pro židy je to znamení v určitém dlouhodobém časovém horizontu.

Nejsou to však jen židé, kdo ve vesmírné symbolice vidí znamení, protože vesmírnou symbolikou se řídí i ti, kteří se pasovali do role architektů světa. A to může znamenat, že úkazy na obloze pro ně jsou nástrojem k vysílání vzkazů těm, kteří této “řeči” rovněž rozumí – tedy židům. A že právě takový vzkaz mohl být židům vyslán projevem Lagardeové v březnu 2015 (a nově potvrzen 1.11.2019, tzn. hned po Halloweenu, anglosaském svátku “temné poloviny roku”, který předchází křesťanským Dušičkám, Svátku všech svatých s tím, že Lagardeová se stala šéfkou ECB). “Architekti světa” totiž vědí, že židé mají s krvavými úplňky své zkušenosti a že tedy vědí, že události, ke kterým v takové době dojde “dole”, jsou potvrzením toho, co židé vidí “nahoře”. A v roce 2015 židé “nahoře” viděli sedmou tetrádu. Což je úkaz, se kterým mají židé spojeny události, bez kterých by se raději obešli, ač v nich prozatím vždy obstáli (otázkou ovšem je, jak to bude za zcela výjimečné sedmé tetrády). 

Jen zcela výjimečně se může stát, že dojde ke čtyřem po sobě jdoucím zatměním Měsíce a to navíc tak, že ve všech čtyřech případech současně jde i o tzv. “krvavé zatmění Měsíce”. Tento zcela výjimečný úkaz dostal označení “tetráda”, a co je důležité, za našeho letopočtu, tzn. za cca dva tisíce let, k takovému úkazu došlo jen šestkrát, a posedmé právě až v letech 2014-2015. Vždy to ale bylo nějak spojeno s židovským národem, resp. s Biblí:  

První  tetráda – roky 162 a 163 jsou roky velké perzekuce jak Židů tak křesťanů, a to Římskou říší, na druhou stranu je to pád Říma a velká expanze křesťanství do celého světa.

Druhá tetráda – roky 795 a 796 se Římské říši pod vedením císaře Karla podařilo zastavit islámské invaze do západní Evropy.

Třetí tetráda – roky 842 a 843  jsou další invazí islámských vojsk z Afriky do Říma a Vatikánu.

Čtvrtá tetráda –  roky 1493-1494. V roce 1492 Kolumbus objevil Ameriku a pro Židy těsně předtím  vstoupil v platnost dekret Španělska, kterým z něj byli všichni vyhnáni, bylo to přes 200 000 lidí. Téměř všichni tehdy našli nový domov v Americe.

Pátá tetráda – roky 1949 – 1950. Po válečném holocaustu vznikl stát Izrael a Židé měli oficiálně přiděleno své vlastní území (pozn.: území historické Judee však bylo ponecháno Palestincům, a to včetně měst Betléma, Jericha či Habronu, původně hlavního města Izraelského království) .

Šestá tetráda – roky 1967-1968. V rámci šestidenní války Izraele s arabskými státy došlo k dobytí Jeruzaléma židovským státem a k následnému rozšíření jeho území (pozn.: v následné Jomkipurské válce Izrael o většinu získaných území přišel).
 

A teď se vraťme k projevu Lagardeové 22. března 2015 v Číně, ovšem podívejme se na něj zcela jinou optikou – tzn. nikoliv optikou, jak to vypadalo “nahoře”, když svůj projev pronesla, ale optikou, proč svůj projev pronesla právě v době, když to “nahoře” vypadalo “nějak”? Tímto pohledem totiž dojdeme k tomu, že mezi lety 2014-2015 probíhala v rámci Věku Ryb (biblického věku) už sedmá tetráda. Mezi lety 2014-2015 došlo za dobu od vzniku křesťanství posedmé ke čtyřem po sobě jdoucím zatměním Měsíce tak, že historicky posedmé šlo o tzv. “krvavá zatmění”. Ale to není celé! Poprvé za dva tisíce let se stalo, že všechna ta krvavá zatmění připadla na židovské svátky! Ale aby nebylo málo, tak součástí těch čtyř po sobě jdoucích krvavých úplňků, zcela výjimečně připadajících na židovské svátky, se zcela výjimečně stalo i zatmění Slunce, které navíc rovněž připadlo na židovský svátek. A to by si jeden už musel opravdu říct “Nezvoní Židům a biblické kultuře hrana”?

 

Čtyři krvavé úplňky 7.tetráda

 

15. 4. 2014 – Pesach (připomínka vyjití z otroctví a cesty ke svobodě)

8. 10. 2014 – Sukot (Svátek stánků)

20. 3. 2015 – 1. nisan (začátek židovského občanského kalendáře a také jarní rovnodennost)

  4. 4. 2015 – Pesach (připomínka vyjití z otroctví a cesty ke svobodě)

13. 9. 2015 – Roš ha-šana (židovský nový rok, Svátek troubení)

28. 9. 2015 – Sukot (Svátek stánků) ve znamení Berana

 
U vloženého obrázku doporučuji k pozornosti především datum 20.3. 2015 – zatmění Slunce, které připadlo na konec adaru a 1. den nisanu.  Jak výjimečným dnem je začátek měsíce nisan, k tomu židovský zdroj uvádí informaci, která je navíc potvrzením, jaký význam židé přikládají fázím Luny:
 
“Roš znamená hebrejsky hlava. Ros chodeš /doslova hlava Měsíce, Nový Měsíc zahajuje každý židovský měsíc.” / “První den měsíce nisan, čtrnáct dní před východem z Egypta, přikázal Bůh Mojžíšovi, aby vyhlásil novoluní. Od této chvíle se datuje tradice Nových měsíců, která nepřerušeně trvá do dnešních dnů.” / “V dobách existence jeruzalémského chrámu vyhlašoval roš chodeš nejvyšší rabínský soudní dvůr – sanhedrin. Po uplynutí 29 dní od posledního novoluní, třicátý den měsíce, čekali rabíni v jeruzalémském chrámu příchod svědků. Každý muž, který na obloze viděl první srpek nové Luny, spěchal do chrámu vydat svědectví. Pokud přišli alespoň dva důvěryhodní svědci včas, mohl soudní dvůr vyhlásit 30. den dnem Nového měsíce”.
 
Lagardeová v Číně v březnu 2015 – “New Normal” vyhlášený za zatmění Slunce a tetrády
Z citace musí být jasné, jakým to asi znamením muselo pro židy být, když v roce 2015 byl první den měsíce nisan nejen součástí tetrády, ale navíc na něj připadlo i zatmění Slunce. Přičemž zásadní otázka zní: Chtěl “Někdo” židům něco sdělit tím, že právě v takový den Lagardeová v Číně pronesla svůj projev o “Novém normálu”? Můj názor je, že chtěl – a že také proto Lagardeová svůj projev nepronesla přímo 20. března, ale až 22. března. Projev se týkal celého světa a jaký měl význam pro židy, resp. biblickou kulturu, o tom za chvíli, tady nejdříve jeho zásadní část (se zdůrazněním dle mého podstatných sdělení): 
 
“Vaše Excelence, vicepremiére Zhang Gaoli, vážení hosté, dámy a pánové, dobré ráno! Jsem nadšená, že jsem opět v Pekingu. Ráda bych poděkovala panu Li Wei a jeho kolegům za jejich dnešní pozvání.

Samozřejmě, že to není náhoda, že prestižní China Development Forum se koná v tomto ročním období. Jak se v Číně říká, “Dobrý rok je tvořen jeho jarem” (pozn.: pro Židy právě začal nový kalendářní rok, a to zatměním Slunce – komu byla slova o dobrém roku a jaru určena?). Během následujících dvou dnů budou politici, obchodníci a vůdčí myslitelé diskutovat o rozhodných otázkách, které budou určovat hospodářský vývoj v letošním roce jak Číny, tak mimo Čínu. Naše diskuse o čínské ekonomice v nové podobě, její „nový normál”, přichází v klíčovém okamžiku pro Čínu i pro svět.

Pokud bych si měla vybrat jen dvě slova, které v této chvíli Čínu a celý svět spojují, byla by to slova “strukturální reformy”. Samozřejmě, že tato zahrnují mnoho problémů, ale chci upozornit na tři klíčové oblasti, ve kterých jsou snahy čínské vlády v plném proudu a které jsou velmi působivé:

Za prvé – domácí politikapodpora řádné správy věcí veřejných financí prostřednictvím protikorupčních kampaní

Za druhé – ekologická politika: snaha o snižování znečištění ovzduší a ochrana životního prostředí

Za třetí – světová politika: zájem o spolupráci se světem, a to formou mnohostranného dialogu, nahrazujícího spolupráci místo soutěživosti formou zahraničních investic a obchodů.

Tyto reformy vedou k pomalejšímu, bezpečnějšímu a udržitelnému růstu dobrému jak pro Čínu, tak pro celý svět, protože jejich osudy se prolínají. Ve skutečnosti tak Čína vytváří „Novou normu“ nejen pro vlastní hospodářství, ale také velmi přispívá k celosvětovému dobru – přispívá k jeho ekonomické a finanční stabilitě, k udržitelnosti životního prostředí ukazuje multilaterální přístup, reagující na naléhavé globální problémy dnešního světa. Čína pochopila, že nikdo nemůže uspět sám. A to je důvod, proč je MMF hrdým hostitelem čínských ekonomických snažení doma i na hranici klienta. Těší se na plodný rozhovor tady v CDF. Děkuji. “

 

Christine Lagardeová, Čína 2015
Lagardeová, Čína, březen 2015, New Normal

Na co bych v projevu Lagardeové ale dala největší důraz, tak je to věta: “Pokud bych si měla vybrat jen dvě slova, které v této chvíli Čínu a celý svět spojují, byla by to slova strukturální reformy”. Po uplynutí cca čtyř let od projevu vidíme, že “strukturální reformy” nabírají konkrétní podobu především přes akci “Greta”, od letošního listopadu však můžeme očekávat, že “strukturální reformy” naberou konkrétní podobu i v oblasti, které se Lagardeová právě ujala, v bankovnictví. O nějaké přicházející krizi už si i vrabci štěbetají, Putin se vyjádřil, že půjde o hospodářskou krizi, jakou svět neviděl. A tady možná není od věci se ptát – nepřejde svět od biblického finančního systému k islámskému bankovnictví?

 

Islámské bankovnictví vs. současný bankovní systém?

Cituji z článku z roku 2014(!) Islámské bankovnictví vs. současný bankovní systém: “Přerozdělování od pilných a pracovitých k těm, kteří si mohou risknout vydávat peníze z ničeho a půjčovat za úrok, musí v zájmu zachování lidské civilizace skončit.” (pozn.: s tím nelze, než souhlasit). Ale protože v té větě čtu: “Dost bylo kapitalismu, teď už všichni budou mít stejně”, a dále proto, že za slova “v zájmu zachování lidské civilizace” bych dosadila “v zájmu zachování planetárních zdrojů” (což ani v jednom případě ode mě není výtka směrem k autorovi odkazovaného článku, ale jen konstatování k zájmům, které by případným zavedením islámského bankovnictví byly sledovány), tak v ní vidím stejný obsah, jaký zazněl v projevu Lagardeové v Číně 2015.

A v souhrnu – kam Lagardeová navedla svět v roce 2015 a kam nyní zcela konkrétně povede především Evropu jako šéfka ECB? Odpověď je jednoduchá – Lagardeová Evropu naplno povede k Číně. Ale to není celé, protože jestli Čína má nahradit roli Spojených států, tak roli Evropy má nahradit Írán. A v tomto smyslu jsou Čína a Írán spojenými nádobami – já bych řekla, že role Íránu je ještě významnější, ale o tom později. 

Když hovoříme o Íránu, tak zcela zásadní jsou dvě věci: Zaprvé – Íránem je naplňován třetí džihád, tzn. třetí pokus o islamizaci světa. A za druhé – v cestě íránských zájmů (ač přesnější je, že v cestě zájmů, které architekti světa mají s Íránem), největší překážku představuje Izrael. Pokud však jde o Lagardeovou v čele ECB a tím v čele celé Evropy, tak překážkou jsou všichni židé a s nimi i křesťané (celá biblická kultura), jelikož představují dnes již nežádoucí kapitalismus.

A tady nastává místo pro otázku, co na to biblická kultura a hlavně – kde v tom všem je Rusko? Protože ono to možná vyznívá krásně, že Írán (společně s Kubou a S. Koreou) je jednou ze tří zemí, kde Rothschildové nemají svou banku, ale kdo stojí za tím, že se tak nestalo? Je to opravdu Írán anebo ti, kteří s Íránem a Čínou mají podobné zájmy, jaké dosud měly s Izraelem a s USA?

 

blank
Íránská centrální banka

 

A to je velmi důležitá otázka, protože právě tou se vracíme k roli židů –  roli Izraele. A to nikoliv jen ve vztahu k Rusku, ale i k celé biblické, tzn. judaistické a křesťanské kultuře, která je v zájmech “architektů světa” právě odsuzována k zániku.

Tady doporučuji znova se podívat na obrázek výše – na obrázek čtyř po sobě jdoucích krvavých úplňků. Tentokrát ovšem s tím, že první krvavý úplněk nastal na jaře 2014, konkrétně 15. dubna 2014. To byla doba, kdy v Evropě už dostal prostor islámský sukuk  a kdy sukuk začala zavádět především Británie.  Ale aby nebylo málo, tak jaro 2014 bylo nejen dobou ukrajinského majdanu, ale také dobou, kdy Putin také tzv. “anektoval” Krym, tzn. ve dnech 15..-16. března připojil Krym k Rusku. Že “architektům světa” tak velmi zamíchal kartami tím, že se postavil na stranu židů – na stranu biblické kultury před Íránem/islámem/Koránem, to nějak mnozí nechtějí vidět. Proto je pro mnohé těžké pochopit i takovou věc, že nedávno Putin prohlásil, že Izrael je rusky hovořící zemí.

 

Přepisování historie – snaha o zopakování historie?

Putin se zájmům “architektů světa” postavil tím, že chrání nástroj, který se pro ně přežil natolik, že jej chtějí nahradit zcela novým nástrojem. A zatímco svět v tom opět jednou skočil na okřídlené  “Nejlepší opozice je naše opozice” a svorně volá “Dost bylo židů a Izraele, chceme Palestinu a Írán”, Putin se postavil na stranu židů. A logiku to má v tom, co už kdysi pochopil i Stalin – “Nepřítel mého nepřítele se stává mým přítelem”, viz Židovský antifašistický výbor SSSR . 

Na v současnosti obnovované fašisticko-muslimské volání přítele Hitlera Amína al-HusajníhoVyhlašuji tímto Svatou válku, moji muslimští bratři! Vražděte Židy! Všechny zlikvidujte!” Putin odpověděl tak, že obnovu dalšího fašistického tažení proti Rusku nejlépe zastaví tím, že nepovolí jakoukoliv obnovu tažení proti židům už v samotném zárodku.

Ale ať se vrátím k pointě, o které je článek v tom smyslu, že se v něm věnuji jedné ze tří informací z poslední doby, které mě zaujaly – informaci o tom, že Lagardeová se stala šéfkou ECB. Ta je pro mě potvrzením nastupující role Číny. A protože s ní i Íránu, tak také je o nastupující roli islámu, resp. v budoucnu možná o roli islámského bankovnictví. Na pozadí náboženské války probíhá výměna  – dominantní stranou světa už nebude euroamerická, ale euroasijská. Role Ruska však v celém tom procesu má figurovat pouze jako zdrojová základna. V plánech “architektů světa” má Rusko splnit roli užitečného idiota, který má nejen zbavit Čínu a Írán všech nepřátel, tzn. především vlivu USA na Blízkém východě a k tomu i Izraele, ale ještě pak Číně a obzvláště Evropě, islamizované pod Íránem, nabídnout své nerostné bohatství. Podle hlavní postavy globalistů H. Kissingera by proto Izrael pomalu už měl přestat existovat – a k tomu rovněž mělo posloužit Rusko, provokováno k útoku na Izrael v rámci obrany Sýrie, hlavního spojence Íránu na Blízkém východě (viz sestřelení ruského letadla). 

 

blank
H.Kissinger: “Za deset let už žádný Izrael nebude existovat.”

 

Rusko se však postavilo na stranu Izraele a na stranu židů, což znamená, že se postavilo proti plánům “architektů světa”. Ve volbě “Izrael vs. Írán”, resp. ve volbě “Bible vs. Korán”, ať si každý probere, čemu fandit. Přitom ať nezapomíná, že hitlerovské tažení proti židům bylo ve skutečnosti záminkou k tažení proti Rusku, proti Slovanům. A ten plán nikam nezmizel – stačí sledovat, jak se přepisují dějiny a podívat se např. na aktuální zprávu EU o tom, že 2. světovou válku začali stejnou měrou Hitler i Stalin. K tomu ve chvíli, kdy píšu tento článek, přišla zpráva, které se chci více věnovat až v pokračování článku, ale kterou teď nemůžu alespoň nezmínit – Konec anexe. Jordánsko si vezme zpět své území, které pronajalo Izraeli. Jordánsko je jedna z nejvlivnějších monarchií světa, a je to islámská monarchie, a nedávno oznámilo vypovězení mírové smlouvy s Izraelem.  Tak tady najednou máme dvě aktuální zprávy, které by jen málokdo spojoval – přepisování historie ve směru k Rusku na půdě EU a islámský tah proti židům přes Izrael. Mě to jen potvrzuje můj názor, že nevidím budování “Velkého Izraele”, ale naopak snahy o jeho likvidaci. A potvrzuje se mi tím i názor V.V.Pjakina, že “mnozí budou placeni za to, aby nadávali na židy”. 

A potvrzují mi to i další dvě zprávy z poslední doby, které považuji za důležité a kterým se budu následně věnovat – Trumpovo prohlášení k požárům  v Kalifornii a prohlášení amerického kongresu o Arménii (přičemž americké označení tureckého vraždění Arménů za genocidu můžeme považovat za Trumpovu past na Turky  “na druhou”). 

K informaci o Lagardeové v čele ECB existuje spousta odborných a kvalifikovaných názorů (jeden např. viz Ch. Lagardeová jako katastrofa Evropy ), mě se ale jako první a zásadní souvislost vybavilo to zatmění Slunce v březnu 2015. A tím souvislost s židy a s celou biblickou kulturou. Ch.Lagardeová navíc byla do své funkce schválena 17. září , což je datum velmi významné opět v souvislosti s židy,  ale i o tom až v pokračování. Pro tuto chvíli už jen dopovím,  že jako v nedávné historii i dnes může platit, že co je nachystáno proti židům, je nachystáno i proti Slovanům – a v naší době dokonce tak, že i proti všem křesťanům, tzn. proti celé biblické kultuře. V pořadí sedmá tetráda za dobu našeho křesťanského Věku Ryb může totiž souviset i s tím, že odepisovány jsou nejen Spojené státy a Izrael, ale i Vatikán. Jestli je to dobře nebo špatně, o tom článek není – a kdyby snad, tak je o tom, aby s vaničkou nebylo vylito i dítě.

 

Pozorovatelka

 

Komentář:

image_pdfimage_print

9 thoughts on “Svatá válka, židé, Izrael, biblická kultura. A krvavé úplňky. První část

 • Avatar
  November 18, 2019 at 20:47
  Permalink

  „Je to opravdu Írán anebo ti, kteří s Íránem a Čínou mají podobné zájmy, jaké dosud měly s Izraelem a s USA?“

  Při běžících protestech a nepokojích v Iráku a následně Íránu bylo řízení procesů v souvislosti těchto dvou zemí dnes „povýšeno“ na další stupeň – situace a informace gradují:

  Stovky uniklých špionážních spisů ukazují, jak Írán tajně ovládá Irák.
  Zpravodajské zprávy odhalují stínovou válku o regionální vliv — a bitvy uvnitř špionážních divizí islámské republiky.
  Bezprecedentní únik také nabízí záblesk uvnitř tajnůstkářského íránského režimu, a jak přechytračil USA kvůli vlivu. https://www.nytimes.com/ https://www.msn.com/en-us/news/world/leaked-iran-cables-key-findings-from-secret-documents/ar-BBWVO2G?ocid=spartanntp
  Qassem Soleimani, íránský šéf síly Quds, je klíčem k íránskému vlivu v Iráku https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/11/18/exclusive-mass-iran-spy-leaks-accurate-reveals-iraq-official

  • DoKo
   November 19, 2019 at 08:15
   Permalink

   Vybavuje se mi rok 2016:
   “Překvapení pro všechny, včetně samotných Rusů – tak zatím komentuje světová veřejnost náhlý krok Kremlu. Nabízí se spojitost se začátkem dalšího kola syrských mírových rozhovorů v Ženevě, ale také velkými finančními náklady, kterých Rusové kvůli cenám ropy nemusí mít nekonečno.
   „Tady v Moskvě zatím nikdo nerozkódoval, oč v tuto chvíli ve skutečnosti jde. Je to velmi překvapivá zpráva. Generální štáb hovořil před několika dny o tom, že něco takového není na pořadu dne,“ hlásil zpravodaj ČT Miroslav Karas. „Je otázka, kolika vojáků a jakého množství techniky se bude stahování týkat. Budeme si muset několik dnů počkat,“ dodal.
   https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1724908-prelom-v-krizi-rusko-se-zacne-stahovat-ze-syrie

   Všeobecně panuje názor, že být na straně Íránu znamená být automaticky na straně Ruska. Přitom irácká ropa a plyn mají být součástí velkého energetického centra, kterému má velet Írán. A má velet tak, že dodávkami do Evropy a na druhé straně do Číny a Indie má Rusku konkurovat.

   Hlavním spojencem Íránu v tom je právě Sýrie, kde Rusko hraje o to, aby nebylo vyšachováno – proto ten pro svět nepochopitelný krok v roce 2016. V aktuálním rozhovoru pro ruskou tv Vesti B. Asad na otázku, o co jde současným děním v Libanonu a v Iráku odpověděl, že jde o “spontánní národní demonstrace” (čas od 34:05 https://www.youtube.com/watch?v=q8xYvEfC41Q ). Odkazy na íránský vliv v Iráku potvrzují, že “spontánní národní demonstrace” neexistují, protože vždy jde o nějaké zájmy. A že fandit Íránu není totéž, co fandit Rusku.

 • Avatar
  November 19, 2019 at 15:57
  Permalink

  V dnešní pořadu Pjakin potvrzuje narativ článku i cíle GP v něm popsané – evropský islámský chalifát, likvidaci židů, konec státu Izrael i s tou zmínkou o Henrym Kissihngerovi a centrum koncentrace řízení „správného islámu“ stát Írán. https://www.youtube.com/watch?v=2F27IZU1FzE Pořad je v ruštině a ke konci týdne bývá přeložen zde https://www.youtube.com/results?search_query=irena+aneri .

  Pjakin v první půlce hodinové pořadu zodpovídá na souvislosti ohledně otázky na nedávnou událost v Halle – Nejméně dva mrtvé a dva těžce zraněné si ve středu krátce před 13. hodinou vyžádal útok zatím neznámých pachatelů u synagogy a židovského hřbitova v německém městě Halle. https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/v-nemeckem-halle-strilel-pachatel-ze-samopalu-dva-mrtvi-40299263 V článku je rovněž osvětlen židovský svátek – Jom kipur je nejvýznamnějším svátkem židovského kalendáře. Označuje se za den smíření, věřící se v synagogách věnují zpytování svých činů a přísně se postí. V roce 1973 využil Egypt se Sýrií svátek Jom kipur k překvapivému útoku na Izrael, který vyústil v tzv. jomkipurskou válku.

 • Avatar
  November 21, 2019 at 18:26
  Permalink

  Situace graduje i v Izraeli – nastupuje generální prokurátor Avichai Mandelblit https://img22.rajce.idnes.cz/d2202/16/16169/16169394_46dacb977cfeff2eb2adac82d8d31f02/images/AvichaiMandelblit.jpg pracující v zájmu GP:

  Izraelský generální prokurátor oznamuje obvinění proti Netanjahuovi v případech korupce http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2019/Nov-21/496060-israels-attorney-general-announces-indictment-against-netanyahu-in-corruption-cases.ashx
  Izraelský generální prokurátor obvinil předsedu vlády Benjamina Netanjahua z obvinění z korupce ve čtvrtek, čímž se zvýšila nejistota ohledně toho, kdo nakonec povede zemi, která bude v letošním roce po dvou neprůkazných volbách vedena v politickém chaosu.
  Generální prokurátor Avichai Mandelblit oznámil rozhodnutí, první svého druhu proti sloužícímu izraelskému předsedovi vlády, ve svém prohlášení a uvedl, že obvinění zahrnovala úplatkářství, porušení důvěry a podvodů.

 • Avatar
  November 24, 2019 at 23:31
  Permalink

  Netanjahu popřel obvinění z podplácení, podvodu a porušení důvěry a řekl, že zůstane ve funkci a bude se bránit.
  Gideon Saar, soupeř uvnitř strany Likud, vyzval Netanjahua, aby řekl, že nebude schopen vyhrát další volby, a vyzval Likud, aby uspořádal hlasování vedoucích.
  Hnutí za kvalitu vlády v Izraeli, které požadovalo, aby Netanyahu ustoupil stranou, uvedl ve svém podání k Nejvyššímu soudu, že první trestní obvinění proti předsedajícímu předsedovi vlády představuje „překročení červené linie a závažnou ránu pro důvěru veřejnosti v vládnoucí instituce. “
  Soud však žalobu zamítl, aby přiměl Netanjahua k rezignaci nebo dočasnému opětovnému použití z funkce. Hlídací pes zatím nevyčerpal další cesty, jako je petice Netanyahua přímo a izraelský generální prokurátor.
  Netanjahu se soustředil na bezpečnost a cestoval po Golanských výšinách s nejvyšší vojenskou mosazi.
  „Dělám všechno, co je potřeba, abych mohl vykonávat vládní práce, práce kabinetu … všemi nezbytnými způsoby, abych zajistil bezpečnost občanů Izraele a věci, které jsou pro Izrael zásadní,“ uvedl ve videu.
  Znovu připomněl obavy z pokusu Íránu vojensky se zakořenit v řadě zemí Blízkého východu a uvedl, že Izrael „bude jednat, aby zabránil pokusu Íránu vytvořit základnu Iráku a Jemenu pro odpálení raket a raket proti Izraeli“. “
  Izraelské zpravodajství se však nadále zaměřovalo na politickou výzvu. Komentátoři uvedli, že by mohly následovat další soudní žaloby.
  http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2019/Nov-24/496175-netanyahu-faces-court-party-challenges-after-indictment.ashx

 • Avatar
  November 25, 2019 at 02:28
  Permalink

  Zdravim Pozorovatelku po dlouhe dobe
  Mam otazku, mozna nezajimavou ohledne zatmeni.
  Nejsou tyto ukazy a i astrologie jen zneuzivany tzv. architekty, nebo hraci, kteri by s nami radi manipulovali?
  Dekuji
  Pert

 • Avatar
  December 15, 2019 at 01:25
  Permalink

  Dnes se objevila tato krátká shrnující analýza situace v Sýrii z globálního pohledu – v ruských médiích:

  “Turecká ofenziva na kurdské oblasti Sýrie selhala”
  https://zakonvremeni.ru/analytics/10-6-/42290-nastuplenie-turtsii-na-kurdskie-rajony-sirii-provalilos.html (zkrácený překlad)
  Turecká operace “Zdroj míru” na severovýchodě Sýrie neuspěla. Naopak už vedla k důsledkům, kterým by se Ankara chtěla vyhnout. Například, Saúdská Arábie a Spojené Arabské emiráty, které vedou hybridní válku proti Turecku v místech, jako je Libye, posílila své vztahy s iráckými a syrskými Kurdy. Samotní Kurdové sice v terénu utrpěli zranění, ale zároveň dostali nové diplomatické kanály. Kurdové navíc navázali užší spolupráci s Ruskem a syrským režimem. Nakonec mezi sebou soupeřící kurdské strany, které jsou od roku 2011 ve stavu rozkolu, nyní aktivně hledají cestu ke sjednocení…

  …Všichni používají Kurdy výhradně ve svůj vlastní prospěch. Kurdové se ocitli uprostřed rozporů mezi zahraničními hráči. Všichni vedou studenou válku našimi rukama. Syrský režim nemá vlastní svobodnou vůli, protože je pod silným vlivem Ruska a Íránu. Všichni představitelé velkých mocností, jako je Turecko, Amerika a Rusko, zde hájí své národní zájmy.

  Potvrzuje se zde, dle mého, vidění Pozorovatelky z tohoto jejího článku – vlastního autorského – v popis dějů a souvislostí procesů:
  Trumpova past na Turky zabrala https://outsidermedia.cz/trumpova-past-na-turky-zabrala/
  vydaného před cca 2 měsíci.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank