Svatá válka, židé, Izrael, biblická kultura. A krvavé úplňky. Druhá část

Pozorovatelka
Pozorovatelčin blog
15.prosince 2019

 

V úvodu shrnu předchozí část, která byla o tomto:

 • Běží třetí džihád – islamizace světa, po které v čele má stanout Írán a jeho “správný” islám, běží souboj “Bible vs. Korán”, po kterém má být biblická kultura (židé a křesťané) nahrazena kulturou koránskou/muslimskou

 • Náboženství je prostředek k centrálnímu ovládnutí planetárních zdrojů a k centrálnímu ovládnutí lidstva, náboženskou válkou ve skutečnosti jde o marxismus/neomarxismus
 • Zavádění marxismu/neomarxismu je spojeno s likvidací kapitalismu, proto jde o likvidaci židů a křesťanů – hlavních představitelů kapitalismu
 • V současnosti tento proces graduje a některé události si v něm zasluhují zvláštní pozornost – jsou to především ty, které “ladí” s úkazy na obloze (s “biblickými znameními”), v naší době s “tetrádou” z let 2014-2015. Jednou z takových událostí byl projev Ch. Lagardeové v Číně o “Novém normálu” v březnu 2015, pronesený za zatmění Slunce.

V první části jsem avizovala, že komě zprávy o Lagardeové na postu šéfky ECB, z poslední doby považuji za významné ještě dvě zprávy: 1) Prohlášení D. Trumpa k požárům v Kalifornii a 2) Americkým kongresem uznanou genocidu Arménů. A jako jsem o Lagardeové psala v souvislosti s Izraelem a židy, pro obě další zprávy platí totéž – článek je i nadále o již nežádoucí současné roli židů (a tedy o souvislosti s krvavými úplňky “tetrády”) . Tématem proto budou i nedávná prohlášení Kolomojského a Ukrajina.

 

Židé už nejsou žádoucí

O tom, že židé jako mocenský nástroj (a připomínám, že jako nástroj ekonomické globalizace, která je završena) už nejsou potřební, velmi často hovoří V.V. Pjakin, když mluví o finálním holokaustu. Potvrzení jeho slov však můžeme vidět i jinde – ve slovech velmi vlivného francouzského žida alžírského původu, J. Attaliho. Tento ekonom a spisovatel, v roce 2009 označený za jednoho z nejvlivnějších myslitelů světa a dlouholetý vodič francouzských prezidentů v rozhovoru o své knize “Židé, křesťané a peníze” říká:

Otázka : “Závěrem lze říci, že ve věku globalizace upozorňujete na konec této mnohosvětové ekonomické role židů: už je nepotřebujeme?”
Odpověď:“Hlavní rolí židů po tři tisíce let byla role kočovníků. Když se však s globalizací všichni stanou kočovnými, tito kočovníci již nejsou potřeba!”

A Attali pokračuje: “Toto je zcela nový a teprve nedávno pozorovaný jev, že i samotné elity Izraele jsou vůči svému státu kočovné. Židům, národu Svaté knihy, předvoji kočovnictví, je pravděpodobně souzena nová role.” I J. Attali, který se navíc hlásí k Marxovi tak říká, že role židů byla naplánována na tři tisíce let, že dále jsou nepotřební, ale že přesto je čeká nová role. Čímž se potvrzuje, že architekti světa právě řeší dávno tomu naplánovaný úkol – je třeba se zbavit židů. A tuto tendenci můžeme vidět všude kolem  (zde, zde , zde,  zde, nově už zcela nepokrytě zde)

 
Sionismus vs. Chabad, židé vs. Židé – účelový zmatek?

J. Attali, kterého můžeme považovat za člověka GP (dále jen “Globalisté”), potvrzuje, že role židů byla naplněna a dále jsou nepotřební, resp. je čeká jiná role. Zájmem je svět islamizovat, proto je proti sobě stavěna biblická a koránská kultura. A zatímco muslimové mají jasno, že nepřítelem jsou křesťané a židé, biblická kultura vede boje uvnitř sebe – proti sobě v ní stojí křesťané a židé a dále proti sobě stojí i židé samotní.

V případě židů je na alternativě šířen názor, že proti sobě stojí sionisté (židé) a Chabad (Židé). A že sionisté jsou USA a Západ a že Chabad je Rusko. Stále více tento názor považuji za Globalisty účelově zavedený zmatek, který má posloužit, aby vznikl dojem, že likvidací sionismu bude zlikvidován i Siónismus. Ony totiž existují sionismy dva a rozdíl mezi nimi je v tom, že jeden je spojen s existencí státu Izrael, zatímco druhý pouze a jen s městem Jeruzalém.

Když v polovině 19. století vznikl plán na vytvoření státu Izrael, současně vznikl ideový směr (!) sionismus,  zavedený T. Herzlem. Sionismus je proto spojován s existencí státu Izrael a v tomto smyslu je spousta jak západních tak i východních židů (a i židů ve světě), kteří si existenci státu Izrael přejí. Jsou to tedy všechno sionisté a platí to i pro příslušníky Chabadu – pro východoevropské židy, kteří pro existenci státu Izrael jsou.

Herzlem zavedený sionismus však pouze vycházel ze sionismu mnohem staršího, ze sionismu biblického  – kde ale dle mého přesnější je pojmenování “Siónismus”.  Ten je spojen s horou Sijón/Zion – s Chrámovou horou v Jeruzalémě a s Jeruzalémem jako městem krále Davida. A tito Siónisté, kam patří především spousta ortodoxních židů, nejenže na existenci státu Izrael nelpí, ale dokonce od první chvíle byli proti jeho vzniku.

Pochopení tohoto rozdílu je důležité hned z několika důvodů:
1) zastánci státu Izrael, tzn. sionisté v USA (neokoni) i sionisté na Ukrajině a v Rusku (Chabad) jsou ve smyslu biblické kultury na společné lodi a jejich společným nepřítelem jsou Siónisté, kteří si existenci státu Izrael už nepřejí
2) globalizačním Siónistům jde o Jeruzalém
3) Jeruzalém je městem všech TŘÍ monoteistických náboženství, nikoliv jen judaismu – jestli tedy dominantní vliv nad Jeruzalémem získá islám, pro Siónisty se tím nic nezmění
 
Z toho plyne první vysvětlení – že totiž tvrzení “sionisté vs. Chabad”, označované dokonce za “židé vs. Židé”, je nesmyslem. A to o to větším, že jestli někoho lze označit za Žida (žid s velkým “Ž”), tak je to právě sionista, tedy příslušník státu Izrael (souvislost to má i s tím, že psaní velkého “Ž” zavedli až nacisté, kteří se na vzniku státu Izrael podíleli největší měrou).
 
Druhé vysvětlení je, že ve skutečnosti proti sobě stojí sionisté Západu (USA, neokoni) a sionisté Východu (Rusko, Chabad), přičemž ale oběma stranám jde o Izrael a s ním o zachování biblické kultury (nikdo jistě nepochybuje, že není většího podporovatele Izraele, než Spojené státy, protože však v Izraeli žije veliká spousta Rusů, je další existence státu Izrael i v ruském zájmu). Jak ale proti sobě stojí USA a Rusko politicky, tak proti sobě stojí i sionisté na obou stranách a co je hlavní – Izrael v tom právě je jako mezi dvěma mlýnskými kameny.
 
Třetí vysvětlení je, že nad oběma stranami stojí třetí síla, totiž ta, která si existenci státu Izrael už nepřeje – Siónisté. A tato třetí síla v současnosti sleduje dva cíle: zaprvé v rámci likvidace biblické kultury chce zrušit sionisty na obou stranách, tzn. jak neokony, tak Chabad, tzn. obě strany, které představují Starý zákon, tzn.  kapitalismus/”nekonečný růst” a tedy obě strany, které podporují Izrael. A zadruhé chce předat Jeruzalém pod správu Koránu (Palestiny/Íránu), tzn. pod správu islámu, který má vystřídat dominanci biblické kultury a přes který má být zaveden “udržitelný růst” (a co v současnosti můžeme sledovat jako “globální chudnutí”).

 

Sionismus a Západ není totéž

Situace se má tak, že v době svého vzniku byla myšlenka samostatného státu Izrael podporována jak Spojenými státy, tak Sovětským svazem, obzvláště pak všemi východoevropskými židy, kteří byli největšími oběťmi holokaustu – obě strany podporovali vzniklý sionismus . Jak se ale stále více Izrael stával spojencem USA, stával se sionismus synonymem pro kapitalismus, imperialismus a kolonialismus. Původně biblický výraz se stal výrazem politickým a logiku to mělo v tom, že ve skutečnosti vznikem státu Izrael šlo o světovou dominanci Spojených států tím, že kontrolu nad blízkovýchodními energetickými zdroji měl držet Izrael hlavně proto, aby byla udržena hegemonie amerického dolaru.

Pak je tady další věc a totiž ta, že sionistou se může stát kdokoliv, kdo konvertuje k judaismu. Stačí totiž projít obřadem gijur a z kohokoliv se může stát Žid, tedy příslušník státu Izrael, tedy sionista. A protože pro politické a mocenské zájmy Spojených států byl Izrael zásadním bodem (blízkovýchodní ropa a petrodolar), ve Spojených státech přibývalo sionistů jako hub po dešti. Že ortodoxní židé tyto Židy (sionisty) neuznávají, to nic nemění na tom, že za cca 70 let existence státu Izrael došlo k tomu, že mezi výrazy sionisté a neokoni lze dávat rovnítko. To hlavní, k čemu ale mezitím došlo je, že sionismus, stojící na existenci státu Izrael, resp. na spojenectví Izraele a Spojených států, sionismus politický, přebil význam Siónismu biblického.

Jak je ale světová moc předávána Číně a kontrola nad blízkovýchodními energetickými zdroji Íránu, obojí v zájmu zastavení “nekonečného růstu” a zavedení “udržitelného růstu” (viz Lagardeová a první část článku), sionismus se stal nežádoucím a existence státu Izrael překážkou. Obraz Izraele je měněn ruku v ruce s odpisem Spojených států, zásadním prostředkem k jeho likvidaci však je Palestina, přes kterou je o Izraeli utvářeno nejdůležitější světové mínění. Dále jsme svědky toho, že jak se sionismus Herzla stal synonymem pro společnou politiku USA a Izraele, tzn. pro dnes již nežádoucí kapitalismus, imperialismus a kolonialismus, lidstvo přijalo přesvědčení, že likvidací Izraele bude zlikvidován i tento vliv západních židů. Pokud by však lidstvo chtělo vzhlížet k Rusku, tak je mu mediálně předváděno, že se nic nezmění, protože i Rusko je spojeno s židy a i Rusko ochraňuje Izrael. A tedy chce-li se lidstvo vlivu židů zbavit, musí vystupovat jak proti těm západním, tak i proti východním, resp. jak proti Spojeným státům, tak i proti Rusku. Pointa je ale v tom, že Spojené státy sice jsou odepisovány a centrum světové moci je stěhováno do Číny, pro Rusko se tím však nemá nic změnit, to je v plánech nadále jen jako území zdrojů. A na čem byl postaven poslední pokus k ovládnutí ruských zdrojů? Na antisemitismu.

Obraz, který nám z toho plyne je takový, že naplánovaný finální holokaust má na jedné straně zlikvidovat kapitalismus, ale současně má ještě posloužit k opětovnému tažení proti Rusku.  Medializací ruského spojení s Chabadem, tzn. medializací ruské podpory Izraele, je současně vytvářen obraz, že se nic nemění, protože za globalizací stále stojí židé a Izrael. Výsledkem je veřejné mínění: “Za všechno mohou židé a Izrael, dost bylo Izraele a sionismu, podporujme Palestinu”.  A to je přesně ten účel, o který jde Siónistům. Ti si nic nepřejí více, než přes likvidaci sionismu zlikvidovat Izrael (Bibli) a přes Palestinu předat Jeruzalém Íránu (Koránu).

A právě v tom je hlavní podstata, proč je nutné rozlišovat mezi sionismem a “Siónismem”- likvidací státu Izrael totiž má skončit sionismus, tzn. ideový směr, na základě kterého Izrael vznikl, neznamená to ale, že skončí i “Siónismus”, který není spojený s existencí STÁTU Izrael, ale pouze a jen s tím, kdo ovládne MĚSTO Jeruzalém. Kdo pochybuje, že i Chabad jsou sionisté, tak o tom svědčí fakt, že kromě v USA má Chabad své pobočky hlavně v Izraeli – a tedy už tím je každý příslušník Chabadu sionistou.  

 

Boj mezi židy Západu a židy Východu je o likvidaci státu Izrael – ale i Korán je stále Abrahám 

Máme-li tedy pojmenovat současný boj mezi židy Západu a židy Východu, tak nikoliv jako “sionismus vs Chabad”, ale “sionisté Západu vs. sionisté Východu”. A protože obě tyto strany si přejí zachování státu Izrael, vidíme, jak zásadním styčným bodem je Izrael. Na druhou stranu ale můžeme vidět,  že existuje třetí síla, jejímž zájmem je stát Izrael zrušit. 

Přestane-li Izrael existovat, bude to ztráta především pro sionisty-neokony, ale ztráta to bude i pro sionisty Chabadu, v souhrnu však pro celou biblickou kulturu, protože bude-li zlikvidován stát Izrael, bude “s vaničkou vylito i dítě” – s judaismem skončí i křesťanství. Zatímco pro siónistické globalisty se tím nezmění nic, protože těm jde o Jeruzalém, kde je ta hlavní podstata, že v Jeruzalémě mají kořeny všechna tři monoteistická náboženství. A jak víme, už v době vzniku Izraele OSN označila Jeruzalém za město jak judaismu a křesťanství, tak islámu. Když to mám shrnout ještě jinak, tak sionismus v naší době, to je spojenectví USA a Izraele a tím globalizace ala “pax Americana”, zatímco Siónismus, to je globalizace, kde sionismus přes existenci státu Izrael byl jen epizodou před tím, než nově hlavní vliv nad Jeruzalémem získá islám (a Palestina/Írán a také Arménie, ale o tom později).

Z hlediska Globalistů přitom jde o to, že judaismus i islám mají společné kořeny, a to především v postavě Abraháma a tedy v Babylonii, z jejíhož města Ur Abrahám vyšel. Ostatně – jeden z názvů pro město Jeruzalém zní URU-SA-LEM a budeme-li chtít konspirovat, tak v tom můžeme číst jak babylonské město Ur, tak také ale i pozdravy dvou “obřezaných” národů – Šalom i Salam (alejkum).

 

Ortodoxní židé na straně Palestiny
 

 

A zlikvidují-li Globalisté Izrael (Bibli) a místo něj do čela Blízkého východu dosadí Írán (Korán), na kontinuitě Abraháma a Babylonu se nic nezmění.  A touto optikou je situace taková, že Siónisté už nepotřebují/nechtějí ani sionisty v USA (neokony) ani sionisty v Rusku (Chabad), protože už nechtějí Izrael – a tedy jeho podporu z žádné strany. A Izrael už nechtějí, protože dokud existuje, nemůže nad Biblí zvítězit Korán. Shrnout se to dá ještě jinak: z babylonského města Ur vyšel Abrahám , který se postupně stal otcem všech tří západních náboženství. Je tedy jedno, jestli světu bude dominovat Bible či Korán, protože pořád půjde o náboženství Abraháma, vyšlého z Babylonie (někde je dokonce uváděno, že název města Ur je odvozeninou od města Uruk, čímž se dostáváme až k mnohem staršímu Sumeru, ke kultuře, která po “potopě světa” měla mít takové znalosti, jako by “spadla z nebe” a která je označována za “kolébku naší civilizace “). A protože po třech tisíciletích čas Bible vypršel, nastupuje čas Koránu.

 

blank

 

Souboj dvou monoteistických náboženství – o to jde

U všech tří abrahámovských náboženství přitom jde především o to, že jsou to náboženství monoteistická – náboženství jednoho boha. A tento účel má jednoduché vysvětlení – není totiž možné sjednotit davy a manipulovat jimi, dokud uznávají spoustu bohů, zatímco v případě jednoho boha tak učinit lze, a to dokonce napříč hranicemi. Takže dnes tady máme dva hlavní bohy, biblického Jehovu a koránského Aláha a s nimi dva obrovské tábory, stojící proti sobě. A nedá mi nezmínit, že předpověď o tom, jak proti sobě mají za údajného armagedonu stát král severu a král jihu zřejmě byla myšlena právě takto. Protože však do budoucna má být monoteismus nahrazen polyteismem (Astana), ani islám není konečnou fází globalizace v náboženské (ideologické) rovině. V naplánovaném polyteismu však vidím další potvrzení, že židé nadále už nejsou žádoucí – přesněji jejich dosavadní globalizační role už není žádoucí.

 

blank
Polyteismus – podpis představitelů 17 náboženství světa v Astaně

 

 

Touto odbočkou k boji mezi židy samotnými, alternativou označovanému jako souboj “sionismus vs. Chabad”,  jsem chtěla říct dvě podstatné informace. Zaprvé tu, že sionismus, představovaný existencí státu Izrael, kde jsou všichni zastánci státu Izrael na společné lodi (tzn. američtí sionisté i Chabad), není totéž, co Siónismus, spojený s Jeruzalémem a s jeho Chrámovou horou. A za druhé tu, že současný boj mezi sionisty Západu (USA a neoconi) a sionisty Východu (Chabad a Rusko) je nejen cestou, aby se likvidovali navzájem, ale především cestou, jak zlikvidovat Izrael. A co je hlavní – likvidace sionistů a Izraele má být jen velmi mazanou zástěrkou k tomu, aby to vypadalo, že poražen bude i Siónismus. V tomto boji mají být zničeny obě strany (finální holokaust) a s nimi i Izrael, a to v zájmu Siónistů, kterým jde o Jeruzalém a s ním o vliv nikoliv už Izraele, ale Íránu. Vzájemný souboj sionistů se tak stává přesně tím příkladem, kdy když se dva perou, třetí se směje. A dále dokonalou ukázkou tandemového řízení, kdy ani jedna strana neví, že je řízená. A tím, kdo se má smát, jsou Siónisté, kteří tento  souboj vnímají jako základ porážky Bible a vítězství Koránu. Ten hlavní souboj, který běží, je totiž souboj “Izrael vs. Írán”. Mezitím ale můžeme sledovat dvě ohniska, kde má být spuštěn finální holokaust – ohniska, kde se mají sionisté zničit navzájem a kterým já říkám spojené nádoby, Ukrajinu a Izrael. Předtím ale musím zmínit ještě jedno místo, o kterém lze říct, že tam holokaust už běží – Kalifornii.

 

V Kalifornii hoří Chabad, v Kalifornii hoří Ukrajina. Popelem lehlo město Paradise – náhoda?

Ač nikdo nepopírá, že požáry v Kalifornii mohou mít stejný původ, jako kdekoliv jinde, tedy sucho a horko, kolem těch kalifornských je už dlouho upozorňováno na spoustu podivností. A když D. Trump naplno uvedl, že za nimi stojí špatná práce guvernéra Kalifornie, jako by tím potvrdil, že skutečně něco není v pořádku. Začátkem listopadu poslal  D.Trump demokratickému guvernérovi Gavinu Newsomovi vzkaz, že Kalifornii vezme federální peníze na boj s požáry, protože guvernér odvádí špatnou práci.  “Každý rok, když zuří požáry v Kalifornii, je to stejné –  přijde za federální vládou pro dolary na pomoc. Už ne,” uvedl Trump. “Od prvního setkání jsem mu říkal, že musí vyčistit spodní patro svých lesů bez ohledu na to, co po něm jeho šéfové enviromentalisté chtějí”, dodal Trump. Trump tak naplno a nahlas řekl, že požáry v Kalifornii mají ještě i jiný důvod, než je oficiálně uváděný. Guvernér Gavin Newsom je demokrat, prosazující přistěhovalectví a všechno další, proti čemu vystupuje Trump, co je ale hlavní, Kalifornie je zemí východoevropských židů a nachází se tam jedna z hlavních poboček Chabadu.

Město Los Angeles je v USA po New Yorku druhým městem s největší židovskou populací, na světě pak je na pátém místě. V roce 1850 žilo v Kalifornii 8 židů, nyní je to cca 650 000 židů. V roce 1989 dorazilo do Los Angeles asi 1 500 sovětských židů, v dalších měsících mělo přijít dalších asi 850 sovětských židů. V roce 2013 se poprvé stal starostou Los Angeles žid Eric Garcettii, jehož prarodiče pocházeli z rodiny ruských židovských přistěhovalců. A když Kalifornie je zemí především východoevropských židů, tak kdo vlastně v Kalifornii hoří? Podívejme se na reakce těch, kteří požáry (rovněž nebo především?) odnášejí – “Požáry v Los Angeles už celé dny hoří a židovská komunita v Los Angeles potřebuje pomoc. Tisíce jednotlivců a rodin byly evakuovány a vysídleny a řada židovských institucí byla zničena nebo poškozena. Židovská komunita v Los Angeles potřebuje naši kolektivní podporu. Rodiny, které byly evakuovány, nemají kam jít, a mnoho z nich již přišlo o domov” – ZDE. “Destrukce LA” – ZDE  “Pomozte” – ZDE. “Chabadský rabín o požárech v Sonomě“, které z domu vyhnaly i Schwarzeneggera” – ZDE.  “Židovské školy a synagogy mezi tisíci postiženými požáry v LA” – ZDE.

V dalším odkazu je možné vidět  Centra Chabadu v Kalifornii, včetně Los Angeles. Chabad je hnutí ortodoxních chasidských židů, kořeny má v Bělorusku a je náboženstvím především východoevropských židů (a není účelem tohoto článku rozebírat, kdo v tom je a kdo není etnický Žid). Uvedené informace však vnímám tak, že v Kalifornii hoří východoevropští židé – v Kalifornii hoří Chabad/Ukrajina/Rusko.

Kdo na tom má zájem, tady mám odpovědi dvě. Zájem na tom samozřejmě mají američtí sionisté (neokoni), pro které Chabad představuje Rusko. Ale stejný zájem mají i Globalisté, kteří v souboji “neokoni vs. Chabad” vidí nástroj, jak zlikvidovat obě strany. Jako kroky Globalistů pak můžeme vnímat především takové zprávy, že na školách v LA se studenti baví vytvářením svastiky, ale také zprávy o tom, že “studenti v Kalifornii se budou učit o rasismu, sexismu a islamofobii, ale nebudou se učit nic o antisemitismu”“ – tak má vypadat nové “korektní vzdělávání“. V neposlední řadě jsou tady ještě takové události jako např. ta, že Kalifornii zasáhlo zemětřesení, které bylo nejsilnější za posledních 20 let, přitom už o dva dny dříve, v den amerického svátku Dne nezávislosti 4. července  (náhoda?), došlo v Kalifornii k nejsilnějšímu zemětřesení za posledních 25 let. Pak jsou tady ještě zprávy jako např. ta, že na ruském velvyslanectví v Kalifornii došlo k bezprecedentní razii (video).

V souvislosti s požáry však za hodnou pozornosti považuji ještě jinou informaci. Až do loňského roku byl co do počtu obětí (29) za největší kalifornský požár považován požár v Los Angeles v říjnu 1933, jehož příčina se dosud nevyšetřila. Tento požár byl překonán až v listopadu 2018 požárem Camp Fire a jako velice vypovídající mi přijde skutečnost, že shořelo město s názvem Paradise ( lze najít lepší souvislost s Biblí, než slovo “ráj”?). A nadsazeně si dovolím říct, že jestli mezi rokem 1933 a současností vidím souvislost, tak požár města Paradise lze označit téměř za zopakování genocidy.

 
blank
Město Paradise v Kalifornii (v číslech je tam dvakrát jedenáctka, k čemuž má velmi blízko íránská vlajka)
 
 

Požáry v Kalifornii nejsou žádnou novinkou, jak ale vypovídají i místní obyvatelé, nikdy nebyly takového rozsahu, jako v posledních letech. Ač i to by se dalo vysvětlit klimatickými změnami, kromě spousty podivností, kterými jsou požáry obestřeny,  je tady ale nejen souvislost s Chabadem, ale i souvislost s Hollywoodem. A tam nade vším ční skandál H. Weinsteina, kterým navíc byla spuštěna aféra Me Too. H. Weinstein byl zatčen jen o pár měsíců dříve, než shořelo Paradise a stalo se tak předtím, kdy po letech příprav chtěl konečně zrealizovat svůj dlouho plánovaný film o varšavském ghetu a holokaustu. Do května 2018 tento vlivný hollywoodský magnát, potomek polských židů, obletovaný sionistickými neocony Obamou i Clintonovými, byl najednou naplno odepsán. Spuštěním aféry Me Too navíc nastartoval odpis celého Hollywoodu – a tady se stačí podívat na odpis mnoha hollywoodských celebrit nejen mediálně, ale na jejich odpis i požáry, při kterých o své rezidence přicházejí právě ony. Že aféra H. Weinsteina se dotkla i Obamy a Clintonových, to můžeme vnímat jako “dvě mouchy jednou ranou” – H. Weinstein je východoevropský žid, Obama a Clintonovi jsou představiteli amerického sionismu (a nikdo tolik nevolal po likvidaci Íránu ve prospěch Izraele, jako právě Clintonová).

 

blank
Hollywood v Los Angeles
 
 

Když si to shrneme, tak pokud někde už běží to, co Pjakin nazývá finálním holokaustem na ten způsob, že proti sobě stojí dvě strany židů, tak je to Kalifornie. Jestli totiž za tamními požáry stojí i neoconi (a dle mého stojí – viz Trumpova kritika guvernéra), tak vidíme zmenšenou verzi ukrajinského Majdanu, vidíme souboj “neoconi vs. Chabad”.  A jaký účel sledují ti, kteří to řídí? Neokoni mají zlikvidovat Chabad a Globalisté pak přes odpis USA a Izraele zlikvidují neokony. Mezitím ale východoevropské židy ještě použijí jako záminku k tažení na Rusko (nic nového pod sluncem), k čemuž si pěstují banderovce. K tomu budou celosvětově podporovat antisemitismus na straně jedné a Palestinu na druhé.

Proto tady máme nejen Kalifornii, ale především dvě jiná ohniska finálního holokaustu: Ukrajinu a Izrael. A to, co běží v Kalifornii, mělo ve skutečnosti běžet už v roce 2014, a to ve spolupráci neoconů s banderovci na Ukrajině. Jenže tam měli Globalisté problém – neoconi se jim totiž pletli do jejich zájmů. A kdo to zavinil? Chasidé! Byli to totiž chasidé a Kolomojskij, kdo rozpoutal protiruský Majdan! A proč do toho zatáhli neocony? Protože zaprvé věřili, že američtí sionisté jsou jejich přítelem a za druhé věřili, že američtí sionisté jsou příštím pánem světa. Přeloženo – nejen netušili, že američtí sionisté nikdy neuznají ruské sionisty (tzn. nedovolí, aby Izrael připadl pod ruský vliv), ale také netušili, že američtí sionisté stojí před stejným odpisem jako ti ukrajinští/ruští (tzn. že Izrael nemá připadnout už pod žádný vliv, protože Izrael je také na odpis).

 

Ukrajina – Dněpropetrovsk jako světové hlavní město Chabadu, to už neplatí. Američtí sionisté neuznávají Chabad a Siónisté nechtějí ani americké ani ruské sionisty, protože už nechtějí Izrael, ale Írán. Přišel na to i Kolomojskij 

Na alternativě šířený názor, že ukrajinský Majdan spustili američtí sionisté (neoconi) a že v tom stáli proti chasidskému Chabadu, je mylný. Skutečnost je totiž taková, že největší měrou to byli právě chasidé, kdo Majdan rozpoutal. A není k tomu lepšího potvrzení, než postava Kolomojského, který proti proruským separatistům sponzoroval banderovsko-nacistické bataliony Dněpr, Azov, Aidar a Donbas. Co v tom ale je velmi důležité, v té době byl Kolomojskij guvernérem Dněpropetrovské oblasti. A Dněpropetrovská oblast, to je současné východoevropské centrum Chabadu. Necelý rok a půl před Majdanem, 16. října 2012, byla právě v Dněpropetrovsku slavnostně otevřena budova největšího židovského centra na světě, stavba Menora, jejíž vznik financoval právě Kolomojskij, a to s dalším ukrajinským židovským oligarchou G. Bogoljubovem.

 

blank
Největší židovský komplex na světě, Kolomojského Menora v Dněpropetrovsku

 

 

Představa byla, že Ukrajina se tak stane zemí, kde se Dněpropetrovsk stane židovským hlavním městem světa –  ovšem s tím, že bude proamerický. Připomeňme si, že Chabad za dobu své cca dvousetleté existence vybudoval své hlavní pobočky v USA  (tam dokonce v Hollywoodu) a v Izraeli. A když najednou byl na Ukrajině největší komplex Chabadu na světě, byla to dokonalá ukázka, jaké ambice Ukrajina měla – resp. jaké ambice měli chasidští židé a hlavně kam směřovali (a že Rusko to v žádném případě nebylo). Bylo logické, že protiruský Majdan na Ukrajině nejen rozpoutali, ale že s neocony byli na společné lodi.

Tehdejší neúspěšný kandidát na ukrajinského prezidenta chasidský žid Oleg Carev k tomu v článku z května 2017 napsal, že v souvislosti se stavbou Menory se vrchní rabín Dněpropetrovské oblasti Shmuel Kamenecký mohl stát jedním z nejvlivnějších lidí na světě. Dále v článku potvrdil, že to byli ukrajinští židé, kdo zorganizoval Majdan a že nejspíš to bylo tím, že chasidský rabín Kamenecký je duchem Američan a proto na Ukrajině podporoval i banderovský nacismus. Za pozornost stojí i další sdělení Careva, že totiž jeho američtí židovští přátelé chasidy neuznávají. A v neposlední řadě zmiňuje, že v době Majdanu mu židé vyčítali, že stojí na špatné –  proruské – straně, ale že nyní se k němu stále více přidávají. Mnozí si jistě vzpomínají, jak Majdanem a fašizací Ukrajiny šlo o vytvoření Novoruska, kde byl Putin kritizován, že na Ukrajině vojensky nezasáhl a když na záměr, aby Rusko bylo zataženo do války neskočil, došlo v létě 2014 k onomu sestřelení letadla nad Ukrajinou, kdy svět na rozhraní války už stál (pozn.: a tuto informaci si zapamatujme, protože obdobná provokace později nastala s Izraelem).

 

Minské dohody a šachové mistrovství Putina. Krymské referendum –  židovský svátek purim a 16. březen 2014 jako symbol?

Putin provokace ustál a na podzim 2014 přišel s tím, čemu říkám “sázka na čas” a co považuji za geniální Putinův tah – v září 2014 vyjednal První minskou dohodu a v únoru 2015 Druhou minskou dohodu. A v čem ta sázka na čas byla? Putin věděl, že běží proces, kdy židé už nejsou žádoucí, protože Globalisté chtějí islám. A že proto běží proces odpisu jak neoconů, tak chasidů, tzn. proizraelských sionistů na obou stranách – a v souhrnu všech židů včetně Izraele. Dosud marně pátrám, jak se mohlo stát, že nejen před, ale ani za Majdanu to neviděl nejen Kolomojskij, ale ani hlavní chasidský rabín Kamenecký. Hned v roce 2015 se Putinova prozíravost ukázala jako správná – to když v létě toho roku byla s Íránem uzavřena jaderná dohoda, následně z něj byly sňaty třicet let trvající sankce a vším byl vynášen do popředí před Izraelem. Putinova prozíravost však šla ještě dál – to když ještě před Minskými dohodami, tedy zakrátko po Majdanu v březnu 2014, provedl tzv. “anexi Krymu”.

Než Putin vyjednal Minské dohody, předtím udělal jiný tah – provedl tzv. “anexi” Krymu. A na té je zajímavá jedna věc – dne 6. března přijala Nejvyšší rada Autonomní republiky Krym rozhodnutí o připojení Krymu k Rusku, které mělo mít okamžitou platnost. Referendum však bylo posunuto a stanoveno na 16. březen 2014. A když se na tento den podíváme v židovském kalendáři, tak na něj připadl židovský svátek purim. Už to samo o sobě se nezdá být náhoda, podívejme se ale, jaký je to svátek. V ten den totiž židé čtou z tzv. Knihy Ester, která je o tom, jak židovka jménem Ester, která se stala královnou v Perské říši (pozn.: Persie = Írán!), zachránila svůj lid od pogromu. V židovské historii je pak tento svátek spojen s mnoha jinými událostmi,mimo jiné i s prvním dobytím Jeruzaléma babylonským králem Nebukadnesarem (pozn.: ve filmu Matrix bojuje Sión s lodí Nebukadnesar). V souvislosti s tím, že Korán má nahradit Bibli a s tím, že dominantní roli na Blízkém východě má nově plnit Írán místo Izraele, resp. s tím, že židé už jsou nežádoucí, tak 16. březen 2014 může mít přesně takový význam, jaký zapadá do “nebeských znamení”, tedy do oné “tetrády z let 2014-2015.

Otázkou může být, co tím datem chtěl sdělit Putin – byla to poslušnost vůči židům anebo naopak vzkaz Globalistům, že on židy tentokrát ochrání dříve, než se zopakuje historie 2.světové války, kdy se židé stali záminkou k tažení Rusko? Já se přikláním k druhému názoru a mám k tomu další důvod a tím je stát Izrael, dnes rovněž nežádoucí a proto po Ukrajině druhé ohnisko ke spuštění finálního holokaustu. A když si v této souvislosti s prohlášením Putina, že “Izrael je rusky hovořící zemí“, uvědomíme, že Izrael je ve skutečnosti jen na cca 70 let vytvořenou loutkou k tomu, aby přes sionismus spojený s jeho existencí byl přebitý zájem spojený s Jeruzalémem, tak Putin ví, co říká a dělá. (A nemůžu nezmínit prohlášení z americké strany: “”Donald Trump byl seslán Bohem, aby zachránil Židy před Íránem”).

Hlavně ale po uplynutí několika let od Majdanu můžeme vidět hned několik událostí, jak se mistrovská sázka Putina na čas vyplatila a vyplatila především v tom smyslu, že židům na Ukrajině došlo to, co před Majdanem neviděli a za co dnes Putinovi mohou jen děkovat. Neoconi, do jejichž náruče měl ukrajinský Chabad namířeno, jsou odepisováni spolu s odpisem USA a na Ukrajině už žádný vliv nemají, protože ho ztrácejí celosvětově ruku v ruce s tím, jak je odepisována blízkovýchodní role Izraele. Ukrajinský Majdan byl obdobou toho, co se děje v Kalifornii – banderovské tažení na Ukrajině měli odnést v prvé řadě židé, a to jako zopakovaný scénář 2.světové války. Izrael, kde spousta východoevropských oligarchů hledá záchranu, je naplno odepisován ve prospěch Íránu…. Až se chce jednomu říct  “kdepak ty ptáčku hnízdo máš…”

 

Obrat Kolomojského

Po uplynutí několika let to vše můžeme nejlépe vidět na velmi vypovídajícím obratu toho Kolomojského, který v Dněpropetrovsku postavil největší židovskou stavbu na světě. Jeho sen o Spojených státech a celkově o Západě se mu ale během pár uplynulých let zcela zhroutil (a není v tom sám, viz například tato zpráva). Už před rokem ne náhodou Kolomojskij překvapil svět vyjádřením “Není v tom žádný Putin, na Donbase bojujeme sami proti sobě”. A aktuálně přitvrdil, když v rozhovoru pro New York Times řekl, že Ukrajina se má odvrátit od Západu a přidat se k Rusku. K tématu o rozprodeji ukrajinské půdy řekl, že je proti tomuto rozprodeji a že půdu by měli kupovat Rusové. Kolomojskému najednou došlo i to, že Spojené státy Ukrajinu jen využívaly proti Rusku, ale že pro Ukrajinu bude lepší být na straně Ruska, protože vojáci NATO jednou budou proti ruské armádě potřebovat hlavně Pampersky, protože se z ní podělají strachy. Myslím, že lepšího potvrzení, jak mistrovským tahem Putina byly Minské dohody s jejich sázkou na čas, netřeba. Od Majdanu uplynulo cca pět let a všechno je jinak. A aby nebylo málo, Izrael, druhé ohnisko pro spuštění finálního holokaustu, rovněž především díky Rusku stále existuje.

 

“Siónismus” a Izrael není totéž, svět na to přesto naletěl

Globalistům se podařila věc, na kterou svět dokonale skočil – totiž dát rovnítko mezi “Siónismus” a “sionismus” (Izrael). Proto dnes někteří mohou být nadšeni i z takových zpráv, s jakou přišel kníže Schwarzenberg, že totiž kritika Izraele není totéž, co antisemitismus – čímž potvrdil to, o čem je článek. A že zatímco se všichni mají radovat z toho, že s Izraelem přestane existovat sionismus, nedojde jim, že Siónismus pojede dál. Díky Rusku Ukrajina nehoří a Izrael žije – to je hlavní závěr druhé části mého článku, který je o tom, jak sedmou tetrádou má židům a s nimi biblické kultuře zazvonit hrana. Opakuji, že článek není o obhajobě židů a ani o kritice Íránu a že je pouze a jen o pohledu na to, v jaké situaci se v současnosti svět nachází.

 

Významné roky 2014 a 2015 – ukrajinský Majdan a vstup Ruska do Sýrie
Na závěr ještě zůstanu u oné zmiňované “tetrády”, na které lze vidět význam let 2014-2015. Pro jaro a léto 2014 přitom platí, že po ukrajinském Euromajdanu, následné “anexi” Krymu a po sestřelení letadla nad Ukrajinou stál svět na rozhraní války. Pokud jde o rok 2015, tam kromě projevu Lagardeové došlo ke spoustě dalších událostí: návštěva čínského prezidenta v Británii a v USA, kde byl přijat s královskými poctami, jaderná dohoda s Íránem “5+1” (pět stálých členů Rady bezpečnosti OSN plus Německo se najednou tak “polekaly” Íránu, že s ním uzavřely dohodu a poté z něj sňaly cca 30 let trvající sankce), spuštění uprchlické vlny do Evropy a když se podíváme na poslední datum oné “tetrády”, tak 28.9.2015 Putin v OSN pronesl projev, po kterém vstoupil do Sýrie. A aby toho nebylo málo, tak o pár dnů dříve vystoupil v americkém kongresu papež František. Pokračovalo to brexitem, voláním po vlastní evropské armádě, pučem v Turecku – sepsáno viz zde – co však je v této chvíli podstatné, je to, že všechny události let 2014-2015 jsou vedeny ve prospěch Íránu, tzn. v neprospěch Izraele-židů a s nimi v neprospěch křesťanů.
 
Čímž ty události “ladí” právě s těmi “znameními na obloze”, ve kterých židé umí číst. Která ale tím, že se dají předem vypočítat, “ladí” i s “předpověďmi” těch, kteří roli židů (a Bible) naplánovali tak, že až dojde k sedmé “tetrádě”, bude to konec jak židů (po třech tisíci letech), tak křesťanství a Vatikánu (po dvou tisíci letech). Světoví vůdci nyní rozhodují o tom, jak souboj Bible vs. Korán, tzn. Izrael vs. Írán bude pokračovat a jestli neskončí předpovězeným armagedonem na izraelském území, který by rovněž ladil s onou sedmou “tetrádou”. Více o Izraeli, a v souvislosti s tím o Arménii, která má Izrael nahradit, ve třetí, závěrečné části.

 

Předchozí část: Svatá válka, židé, Izrael, biblická kultura. A krvavé úplňky. První část

 

 

 
 
 
 
 

image_pdfimage_print

5 thoughts on “Svatá válka, židé, Izrael, biblická kultura. A krvavé úplňky. Druhá část

 • Avatar
  December 22, 2019 at 17:16
  Permalink

  Dobrý den, paní Pozorovatelko.

  Vážím si, že jste konečně dokončila další, dlouho očekávaný, článek. S lítostí ale musím konstatovat, že jsem se nikde nedozvěděl žádné přímé a konkrétní odpovědi na mé dotazy.

  Viz:
  1) Kdo má tento “finální holocaust židů” a “zničení Izraele” provést? Nikdo totiž nemá patřičnou vojenskou sílu ke zničení Izraele a vyhlazení židů.

  2) Jaká je vaše vize pro Rusko a Slovany po odchodu Putina (který brzy odejde)?

  3) Co si myslíte o ruských pravoslavných monarchistech? Lidech, usilujících o rehabilitaci a svatořečení takových ruských osobností jako Ivana Hrozného, Grigorije Rasputina, Nikolaje Alexandroviče (PS: ten konkrétně sice už s celou svou rodinou svatořečen byl, ale jeho duchovní odkaz nebyl rozpoznán), atd.? Lidech, modlících se k Bohu za obnovení a vzkříšení dávného carského Ruska – Svaté Rusi? Za udělení pravoslavného samoděržavného cara-vítěze (který má dle nich zachránit Rusko a Slovany před Antikristem)?

  Co říkáte na tuto možnost, tj. vzkříšení dávné pravoslavné slovanské carské Rusi? Na návrat pravoslavného samoděržavného cara do Ruska?
  Co si o tom celém vy myslíte?

  Pokud si najdete čas na přímé odpovědi na tyto mé otázky, budu nesmírně rád.

  Btw.: V souvislosti se zničením Izraele zmiňujete Írán. Jenže Írán je ve srovnání s vojenskou silou Izraele slabý. A v případě přímé vojenské konfrontace Izraele a Íránu by Írán neměl žádnou šanci na vítězství. Tak kdo (která země) tedy má provést onen, údajně chystaný, “finální holocaust židů”?

  A ještě něco:
  Pokud nechápete, kam mířím svou 2. a 3. otázkou, jde o toto – bude to znít pro vás asi překvapivě, ale v jedné věci s vámi velmi souhlasím – že RUSKO JE NAŠÍ POSLEDNÍ NADĚJÍ. Lišíme se jen v pojetí toho, v čem a jak je Rusko pro nás nadějí. Jsem přesvědčen, že spoléháte na špatného člověka (i kdyby byl opravdu dobrý). Že záchrana pro Rusko, Slovanstvo a celý svět leží úplně někde jinde. A k tomu se chci v diskuzi s vámi dopracovat. Takový pohled jste asi zřejmě nikde předtím neslyšela. A neberete jej v potaz – tuto možnou cestu pro Rusko.


  PS: (Ač s vámi ve většině věcí nesouhlasím) Přeji vám veselé Vánoce a krásné sváteční zážitky.
  Hezký zbytek dne.

 • Pingback: Velitel Quds Force Sulejmání byl zavražděn Trumpem. Co teď bude s Jeruzalémem? | Outsider Media

 • Pingback: Velitel Quds Force Sulejmání byl zavražděn Trumpem. Co teď bude s Jeruzalémem? » Oral.sk - Porno Politika

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank